تماس و مشورت با مدرس دوره : 09120821418

چکیده

امروزه سیستمهای ترکیبی که شامل منابع انرژی تجدیدپذیر هستند، جایگاه ویژه‌ای در سیستم‌های قدرت بدست آورده است. با توجه به افزایش نقش انرژی بادی در تولید توان الکتریکی، مدل‌سازی مزرعه بادی در سیستم های قدرت حائز اهمیت می‌باشد. روش‌های مختلفی برای انواع مدل‌سازی مزارع بادی ارائه شده است؛ که از نظر پارامترهای دقت و زمان شبیه‌سازی با یکدیگر متفاوت است. مدل کامل یک مزرعه بادی بعنوان مدل پایه، معیار مناسبی برای سنجش دقت مدل‌های معادل بکار می‌رود. در این تحقیق 3 مدل معادل که در مقاله‌ها و مراجع معتبر بیشترین کاربرد را دارند، برای مقایسه و شبیه‌سازی انتخاب شده است. بدلیل توانایی نرم‌افزار دیگسایلنت در تحلیل سیستم‌های قدرت شامل منابع انرژی تجدیدپذیر، از آن بصورت گسترده در مطالعات طراحی و بهره برداری شبکه‌ها استفاده می‌شود. به هرحال مدل مورد استفاده در این نرم‌افزار برای شبیه‌سازی توربین بادی، تنها توانایی مدل‌سازی توربین بادی با سرعت باد ثابت را دارا می‌باشد. این امر موجب می‌شود که تاثیرات پدیده‌های آیرودینامیکی، نظیر اغتشاشات در سرعت باد، بر مطالعات کیفیت توان سیستم‌های قدرت قابل بررسی نباشد. لذا در این مطالعه، ابتدا مدل توربین بادی موجود در نرم‌افزار با استفاده از قابلیت برنامه نویسی آن بهبود داده شده است. سپس به بررسی مولفه های کیفیت توان پرداخته می‌شود. همچنین این پارامتر برای تمام مدل‌ها محاسبه شده و در نهایت با مقایسه نتایج شبیه‌سازی می توان دقت هر کدام از مدل‌ها را بررسی نمود. یکی دیگر از فاکتورهای مهم در شبیه‌سازی مزرعه بادی اثر رد توربین است. وقتی‌که باد به توربین برخورد می‌کند سرعت باد در پشت توربین کاهش می‌یابد و در نتیجه توان تولیدی کاهش می‌یابد. ازمدل‌های معرفی شده برای اثر رد توربین مدل جنسن می‌باشد که در این تحقیق با توسعه مدل فوق طوریکه از طریق هماهنگ کردن معادلات اثر رد توربین با جهت های وزش باد دیگر نیازی به در نظر گرفتن در یک جهت خاص نمی‌باشد مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین مدلسازی انواع مدل‌های مزرعه بادی در دو مد کنترلی ضریب توان و کنترل ولتاژ بررسی شده است. برای شبیه‌سازی تابع باد ورودی مزرعه بادی از شبیه ساز TurbSim استفاده شده است.

مقدمه

طی سالیان طولانی ثابت شده است که میتوان انرژی باد را به انرژی مکانیکی و یا انرژی الکتریکـی تبـدیل کرد و مورد استفاده قرار داد. منابع تاریخی نشان میدهد که ساخت آسیاب ها در ایـران، عـراق، مصـر و چـین قدمت باستانی داشته و در این تمدن ها از آسیابهای بادی برای خرد کردن دانه ها و پمپاژ آب اسـتفاده شـده است. در اوایل قرن حاضر با پیشرفتی که در طراحیو ساخت انواع پره و اصولا0 سطوح آیرودینامیک پدید آمـد، آسیابهای قدیمی مورد بررسی علمی قرار گرفت و بموازات آن طرحهایی برای استفاده از مبدلهای انـرژی بـاد بصورت های دیگر پیشنهاد و اجرا گردید. بدینترتیب در دهههای اول قرن بیستم، اغلـب توربینهـای بـادی، در انواع مختلف با بکارگیری قوانین آیرودینامیک و تکنولوژی جدیـد سـاخته شـدند .[1] همچنـین بـا توجـه بـه افزایش قیمت سوختهای فسیلی و نگرانی در مورد اثر گازهـای گلخانـه ای و تولیـدخطرناک گـاز دی اکسـید کربن، استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر به عنوان یک منبع جایگزین برای نیروگاه های فسـیلی مطـرح شـده است. از سوی دیگر، هیچ یک از منابع انرژی تجدید پذیر به جز انرژی باد قادر به رقابـت بـا تـوان هـای بـزرگ منابع فسیلی با توجه به راندمان و میزان در دسترس بودن آن نمیباشد .[2] بسیاری از جنبه های نفوذ انـرژی بادی در سیستم های قدرت به تازگی مورد بحث و مطالعه قرار گرفته است. آنالیزهای دینامیکی برای محاسـبه مدلهای جزئی تمام توربین های بادی در اکثر موارد کاری دشوار و غیر ممکـن اسـت. لـذا توسـعه مـدلهـای مناسب در رفتار دینامیکی مزرعه بادی سیستم قدرت لازم است. از طرفی مدلهای معادل مزرعه بـادی بطـور قابل ملاحظهای میتواند کاهش زمان محاسبات را در بر داشته باشد. همچنـین بـرای مـدلسـازی دینـامیکی، روشهای معادلسازی مختلفی که از نظر پارامترهای زمان و دقت بـا یکـدیگر متفاوتنـد پیشـنهاد شـده اسـت .[4-3]

توربینهای بادی دارای انواع مختلف از لحاظ مکـانیزم عملکـرد و ظرفیـت تـوان تولیـدی هسـتند. امـروزه شرکتهای تولید کننده تـوربین هـای بـادی محصـولاتی بـا قابلیـت تولیـد تـوان 1 kw تـا 7000 kw بـرای کاربردهای تجاری تولید و در سراسر جهان عرضه میکنند. متخصصین و شرکتهای برق نیز با توجه به سرعت متوسط باد در منطقه و نیاز شبکه به توان تولیدی، به منظـور ایجـاد نیروگـاه بـادی تعـدادی از تـوربین هـا بـا ظرفیتهای تعیین شده را در کنار یکدیگر قرار میدهند. برای بررسی و مطالعه تاثیر مزارع بادی بر روی شـبکه قدرت نیاز به مدلسازی این مزارع و شبیهسازی دقیق آنها در نرمافزارهای مهندسی برق اسـت. قسـمت عمـده مطالعات انجام شده در این تحقیق مربوط به بررسی انواع مدلسازی مزرعه بادی و شبیهسازی آنها در نرمافـزار دیگسایلنت1 است.

با افزایش ورود مزارع بادی به شبکه قدرت، بررسی اثر اضافه شدن مزارع بادی بر روی مولفـههـای مختلـف یک سیستم قدرت از جمله مولفههای کیفیت توان، پایداری سیستم در حالت وقوع خطا، اصول حفاظتی شبکه و ……. بسیار مهم است. در این تحقیق به بررسی مولفه کیفیت توان در محل اتصال یک مزرعه بادی به شـبکه قدرت پرداخته شده است. جائیکه مولفههای کیفیت توان دارای تنوع زیادی هستند اما در ایـن کـار بیشـتر بـه مولفه های کیفیت توان در طول بهرهبرداری نرمال شبکه توجه شده است. بررسی نوسانات ولتاژ مـوثر در محـل اتصال مزرعه بادی به شبکه، میزان توان اکتیو و راکتیو مبادلاتی مزرعه بادی و شبکه، شدت فلیکر ولتاژ، اثر رد توربین2 از جمله مولفه هایی هستند که در این تحقیق مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار گرفته اند.

مطابق سرعت باد واردشده در یک توربین بالادستی زمانیکه تولید الکتریکی آن شروع میشود، در منطقه پشت توربین سمت قرارگیری توربین پائین دستی سرعت باد آشفته رخ میدهد. چون سرعت باد کاهش یافته؛ بنابراین در این حالت توربینهای پایین دستی توان کمتری تولید میکنند. از دست دادن این انرژی به اثر رد توربین معروف است. بطور کلی برای یک توربین بادی آزاد اثر رد توربین وجود ندارد. زمانی که توربین در فاصله نزدیک نسبت به دیگرتوربین ها باشد اثر رد توربین تأثیر قابل توجهی در محاسبات دارد. با در نظر گرفتن این اثر ظرفیت بار مزرعه بادی مقداری کاهش می یابد و شبیهسازی را به واقعیت نزدیکتر میکند. در این تحقیق برای بهبود نتایج شبیهسازی و نزدیک شدن به مدل واقعی اثر رد توربین نیز در نظر گرفته شده است.

با استفاده از رابطهای که در مرجع [5] به آن پرداخته شده است. برای تبدیل سرعت باد از ارتفاع توربین به ارتفاع هاب از داده های باد داده شده برای محاسبه انرژی جنبشی در دسـترس تـوربین اسـتفاده شـده اسـت.

محلهای منسوب به به ارتفاع باد به ارتفاع هاب انتقال داده میشود. این نتیجه در اثر رد توربین و تاخیر زمانی پیش میآید. در این تحقیق برای شبیهسازی سیستم مورد مطالعه از نرمافزار دیگسایلنت استفاده شده است. با توسعه این نرم افزار در زمینه توربین بادی جعبه ابزاری مناسب بـرای مطالعـه شـبیهسـازی سیسـتم قـدرت و مزرعه بادی ارائه شده است و در ادامه توضیحات کاملی در رابطه با نرم افزار دیگسایلنت ارائه خواهد شد.

1-فصل اول مقدمه 1

1-1-مقدمه 2

1-2-هدف تحقیق 4

1-3-پیشینه و تاریخچه تحقیق 4

1-4-نوآوری تحقیق 5

2-فصل دوم انرژی باد-توربین بادی-مزارع بادی    7

2-1-مقدمه 8

2-2-انرژی باد 8

2-3-توربین‌های بادی 10

2-3-1-توربین‌های بادی کوچک 12

2-3-2-توربین‌های بادی متوسط 12

2-3-3-توربین‌های بادی بزرگ    12

2-4-دسته بندی توربین‌های بادی از نوع سرعت چرخش 12

2-5-عملکرد ژنراتور القایی سرعت متغیر 13

2-6-عملکرد ژنراتور القایی سرعت متغیر 13

2-6-1-ژنراتور قفس سنجابی تحت سرعت متغیر 13

2-6-2-ژنراتور روتور سیم‌پیچی شده تحت سرعت متغیر 14

2-7-مزارع بادی 14

2-8-جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 15

3-فصل سوم انواع مدل‌سازی مزرعه بادی    16

3-1-مقدمه 17

3-2-بررسی مزرعه بادی در حالت ماندگار 17

3-2-1-مدل‌سازی حالت ماندگار مزرعه بادی 18

3-2-2-حوزه مطالعاتی در آنالیز حالت ماندگار مزرعه بادی 18

3-2-3-انواع مدل‌سازی حالت ماندگار مزرعه بادی و کاربردهای آن 19

3-3-بررسی مزرعه بادی در حالت دینامیکی 20

3-3-1-مدل‌سازی دینامیکی مزرعه بادی 20

3-3-2-حوزه مطالعاتی آنالیز دینامیکی مزرعه بادی 21

3-3-2-1-آنالیز دینامیکی مزرعه بادی در شرایط نرمال 21

3-3-2-2-آنالیز دینامیکی مزرعه بادی در شرایط خطا 21

3-3-3-انواع مدل‌سازی دینامیکی مزرعه بادی و کاربردهای آن 22

3-3-3-1-روش‌های معادل‌سازی دینامیکی مزرعه بادی 22

3-3-3-2-روش شناسایی پارامترها    23

3-3-4-روش مدل معادل    24

3-3-4-1-مدل معادل STR    24

3-3-4-2-مدل معادل MTR    27

3-3-4-3-مدل معادل QMTR 29

3-3-5-مدل کامل دینامیکی مزرعه بادی 30

3-3-6-مشخصات مزرعه بادی نمونه 31

3-3-6-1-مدل معادلSTR مزرعه بادی نمونه    32

3-3-6-2-مدل معادل MTR مزرعه بادی نمونه    35

3-3-6-3-مدل معادل QMTR مزرعه بادی نمونه    35

3-4-جمع بندی ونتیجه گیری 36

4-فصل چهارم بررسی مولفه‌های کیفیت توان در محل اتصال مزرعه بادی به شبکه قدرت    37

4-1-مقدمه 38

4-2-تعریف کیفیت توان 38

4-3-اهمیت مبحث کیفیت توان 39

4-4-کیفیت توان در مزارع بادی 40

4-5-دسته بندی مولفه های کیفیت توان شبکه متصل به مزرعه بادی 40

4-5-1-نوسانات ولتاژ 41

4-5-2-    فلیکر    42

4-5-2-1-تعریف فلیکر    42

4-5-2-2-فلیکر در مزارع بادی    43

4-5-2-3-روش های ارزیابی و اندازگیری فلیکر    44

4-5-2-4-روش های قدیمی ارزیابی فلیکر    44

4-5-2-5-روش های جدید ارزیابی فلیکر    45

4-5-2-6-مفاهیم شاخص کوتاه مدت و بلند مدت شدت فلیکر (Plt,Pst)    47

4-5-2-7-دستگاه اندازه‌گیری فلیکر(فلیکرمتر)    48

4-6-نتیجه گیری و جمع بندی 49

5-فصل پنجم بررسی اثر رد توربین بر روی انواع مزرعه بادی مورد مطالعه    50

5-1-مقدمه 51

5-2-زمین لحاظ شده جهت احداث مزرعه بادی 51

5-2-1-انتخاب تعداد و نوع توربین بادی 52

5-2-1-1-مزرعه بادی onshore    52

5-2-1-2-مزرعه بادی offshore    52

5-3-رد توربین 53

5-3-1-رد نزدیک 54

5-3-2-رد دور    55

5-4-مزرعه هموار 55

5-5-روش ارزیابی 61

5-6-جمع بندی ونتیجه گیری 62

6-فصل ششم شبیه سازی انواع مدل های مزرعه بادی توسط نرم افزار DIgSILENT    63

6-1-مقدمه 64

6-2-مفهوم ماشین القایی تغذیه دوگانه 64

6-3-مدل ژنراتور بادی DFIG    66

6-3-1-مرور کلی 66

6-4-محرک اصلی و کنترل کننده ها 67

6-4-1-توربین بادی    67

6-4-2-کنترل زاویه پره    70

6-5-شفت 71

6-6-ژنراتور، مبدل روتور و کنترلر 73

6-6-1-ماشین آسنکرون و مبدل روتور جانبی 73

6-6-1-1-کنترل‌کننده جریان روتور    75

6-6-1-2-کنترل توان    78

6-6-2-ردیابی حداکثر توان    79

6-7-مبدل سمت شبکه با کنترل کننده 80

6-8-حفاظت 85

6-9-نرم‌افزار TurbSim شبیه ساز توابع باد ورودی    86

6-10-شبیه‌سازی توابع باد ورودی برای مزرعه بادی 87

6-11-جمع بندی و نتیجه گیری 88

7-فصل هفتم بررسی و ارزیابی نتایج    89

7-1-مقدمه 90

7-2-معرفی مزرعه بادی مورد مطالعه 90

7-3-بررسی ومقایسه زمان (حجم معادلات) شبیه‌سازی در مدل‌های مختلف مزرعه بادی    91

7-4-مقایسه دقت شبیه سازی مدل های مختلف بدون اثر رد توربین    92

7-4-1-نوسانات ولتاژ، توان اکتیو و راکتیو بدون اثر رد توربین    92

7-4-2-فلیکر ولتاژ در باس PCC    98

7-5-بررسی صحت واعتبار یک معادله در استاندارد IEC 61400-21    100

7-6-مقایسه دقت شبیه‌سازی مدل‌های مختلف با لحاظ نمودن اثر رد توربین    101

7-7-مقایسه دو مد کنترلی ضریب توان و مد ولتاژ    106

7-8-نتیجه گیری و جمع بندی    113

8-نتیجه‌گیری و پیشنهادات    114

8-1-نتیجه گیری 115

8-2-پیشنهادات    116

مراجع 117

پیوست ها 121

پیوست الف 121

پیوست ب 122

پیوست ج 123

پیوست د 125

واژه نامه 128

فهرست جدول‌ها

جدول ‏4 1: حدود مجاز استاندارد شاخص های ارزیابی سطح فلیکر در سطوح مختلف شبکه قدرت    47

جدول 5 1: مقادیر α برای انواع شرایط جغرافیایی[21]    56

جدول 5 2: تقسیم بندی جهت وزش باد و مختصات توربین ها    59

جدول ‏6 1:پارامترهای ورودی توربین    69

جدول ‏6 2: پارامتر خروجی توربین بادی    70

جدول ‏6 3:پارامترهای درونی توربین بادی    70

جدول ‏6 4:پارامتر ورودی پره    71

جدول ‏6 5: پارامترخروجی پره    71

جدول ‏6 6: پارامترهای تعریف کنترل زاویه    71

جدول ‏6 7: پارامترهای ورودی شفت    72

جدول ‏6 8: پارامترهای خروجی شفت    72

جدول ‏6 9: پارامترهای تعریف شفت    73

جدول ‏6 10: پارامترهای ورودی اندازگیرمرجع روتور    76

جدول ‏6 11: پارامترهای خروجی اندازگیر مرجع روتور    76

جدول ‏6 12: پارامترهای تعریف اندازگیرمرجع روتور    77

جدول ‏6 13: پارامترهای ورودی کنترلر جریان روتور    77

جدول ‏6 14: پارامترهای خروجی کنترلر جریان روتور    77

جدول ‏6 15: پارامترهای تعریف کنترلر جریان روتور    78

جدول ‏6 16: پارامترهای ورودی بلوک کنترل PQ    79

جدول ‏6 17: پارامترهای خروجی بلوک کنترل PQ    79

جدول ‏6 18: پارامترهای تعریف بلوک کنترل PQ    79

جدول ‏6 19: پارامترهای ورودی سمت شبکه    81

جدول ‏6 20: پارامترهای خروجی سمت شبکه    81

جدول ‏6 21: پارامترهای تعریف کنترلرسمت شبکه    81

جدول ‏6 22: پارامترهای حلقه فاز قفل شده    83

جدول ‏6 23: پارامترهای ورودی تبدیلdq    84

جدول ‏6 24: پارامترهای خروجی تبدیلdq    84

جدول ‏6 25: پارامترهای کنترل ولتاژdc    85

جدول ‏7 1: اطلاعات مربوط به محدوده تغییرات توان اکتیو در مدل های مختلف برای مود کنترلی ضریب توان    96

جدول ‏7 2: اطلاعات مربوط به محدوده تغییرات توان راکتیو در مدل های مختلف در مود کنترلی ضریب توان    96

جدول ‏7 3: اطلاعات مربوط به محدوده تغییرات توان اکتیو در مدل های مختلف مورد بررسی برای مود کنترلی ولتاژ    96

جدول ‏7 4: اطلاعات مربوط به محدوده تغییرات توان راکتیو در مدل های مختلف مورد بررسی برای مود کنترلی ولتاژ    96

جدول ‏7 5: اطلاعات مربوط به محدوده تغییرات ولتاژ باس PCC در مدل های مختلف در مد کنترلی ضریب توان    97

جدول ‏7 6: اطلاعات مربوط به محدوده تغییرات ولتاژ باس PCC در مدل های مختلف در مد کنترلی ولتاژ    97

جدول ‏7 7: میزان شاخص کوتاه مدت شدت فلیکر(Pst) در مدل های مختلف مزرعه بادی    99

جدول ‏7 8: محدوده تغییرات توان اکتیو مدل های در نظر گرفته شده با لحاظ کردن اثر رد توربین در مد ضریب توان    103

جدول ‏7 9: محدوده تغییرات توان راکتیو مدل های در نظر گرفته شده با لحاظ کردن اثر رد توربین در مدضریب توان    104

جدول ‏7 10: محدوده تغییرات توان اکتیو در مدل های در نظر گرفته شده با لحاظ کردن اثر رد توربین در مد ولتاژ    104

جدول ‏7 11: محدوده تغییرات توان راکتیو در مدل های در نظر گرفته شده با لحاظ کردن اثر رد توربین در مد ولتاژ    104

جدول ‏7 12: مقایسه دامنه ولتاژ در مدل های مزرعه بادی با لحاظ کردن اثر رد توربین در مد کنترلی ضریب توان    105

جدول ‏7 13: مقایسه دامنه ولتاژ در مدل های مزرعه بادی بادی با لحاظ کردن اثر رد توربین در مد ولتاژ    105

جدول ‏7 14: مقایسه و ارزیابی مدل های مختلف مزرعه بادی    113

فهرست شکل‌ها

شکل ‏2 1: نمونه ای از آسیاب های بادی خواف ونهبندان    10

شکل ‏2 2: اتصال ژنراتور القایی قفس سنجابی به شبکه در عملکرد سرعت متغیر    14

شکل ‏2 3: اتصال ژنراتور القایی روتور سیم بندی شده به شبکه درعملکرد سرعت متغیر    14

شکل ‏3 1: معادلسازی منحنی توان cp برای یک مزرعه بادی با9 توربین [34]    26

شکل ‏3 2: گروه بندی توربین های یک مزرعه بادی نمونه    27

شکل ‏3 3: اتصال قسمت مکانیکی چند توربین به یک ژنراتور معادل [25]    28

شکل ‏3 4: بلوک مربوط به روش های مختلف مدلسازی مزرعه بادی    30

شکل ‏3 5: نمای شماتیک ازآرایش مزرعه بادی نمونه مدلسازی شده    31

شکل ‏3 6: امپدانس معادل یک شاخه آفتابگردانی    33

شکل ‏3 7: امپدانس معادل چند شاخه آفتابگردانی    33

شکل ‏3 8: امپدانس معادل تمام شاخه ها ی متصل به یک فیدر متصل به PCC    34

شکل ‏3 9: نمای شماتیک اتصال مزرعه بادی با مدل STR به شبکه قدرت مرکزی    35

شکل ‏3 10: گروه بندی توربین های بادی مزرعه نمونه    35

شکل ‏4 1: دسته بندی مولفه های کیفیت توان    41

شکل ‏4 2: نمونه ای از منحنی مشخصه حساسیت فلیکر مربوط به شرکت جنرال الکتریک [45]    44

شکل ‏4 3: منحنی سطح فلیکر لحظه ای و تابع توزیع تجمعی سیگنال IFL [15]    46

شکل ‏4 4: فلیکر متراستاندارد IEEE    49

شکل 5 ‏1: تقسیم بندی نواحی رد توربین    53

شکل5 2: مدل Jensen    58

شکل5 ‏03: مدل مزرعه بادی نمونه    59

شکل5 4: تعیین شعاع رد توربین    60

شکل 5 ‏05: ناحیه هم‌پوشانی بین رد توربین و توربین دیگر    61

شکل ‏6 1: شماتیک توربین ازدوسو تغذیه    65

شکل ‏6 2: شماتیک کنترلی ژنراتور توربین بادی مورد مطالعه    66

شکل ‏6 3: شکل منحنی های 69

شکل ‏6 4: نمایش شماتیک توربین در نرم افزاردیگسایلنت    69

شکل ‏6 5: شماتیک کنترل بلید توربین در نرم افزارمربوطه    70

شکل ‏6 6: شماتیک مدل شفت توربین بادی    72

شکل ‏6 7: مدارمعادل ماشین القایی ازدوسوتغذیه با تبدیل سمت روتور    74

شکل ‏6 8: کنترلکننده اصلی کنترلر سمت روتور    75

شکل ‏6 9: بلوک دیاگرام اندازگیری جریان روتور    76

شکل ‏6 10: شماتیک ورودی/خروجی کنترلر جریان روتور    77

شکل ‏6 11: شماتیک بلوک کنترلی PQ    78

شکل ‏6 12: مبدل سمت شبکه    81

شکل ‏6 13: بلوک پارامترهای کنترلر جریان سمت شبکه    81

شکل ‏6 14: قاب کنترلر سمت شبکه    82

شکل ‏6 15: مدل شماتیک فاز قفل شده    83

شکل ‏6 16: شماتیک مدل تبدیل dq شبکه    84

شکل ‏6 17: شماتیک کنترل ولتاژdc    84

شکل ‏6 18: مدارمعادل حفاظت توربین ازدوسوتغذیه با حفاظت crowbar    86

شکل ‏6 19: تابع باد ورودی مزرعه بادی FTR    88

شکل ‏7 1: توان اکتیو مبادلاتی در مد کنترلی ضریب توان بین مدل های مختلف مزرعه بادی نمونه باشبکه قدرت    93

شکل ‏7 2: توان راکتیو مبادلاتی در مد کنترلی ضریب توان بین مدل های مختلف مزرعه بادی نمونه باشبکه قدرت    94

شکل ‏7 3: توان اکتیو مبادلاتی در مد کنترلی ولتاژ بین مدل های مختلف مزرعه بادی نمونه باشبکه قدرت    94

شکل ‏7 4: توان راکتیو مبادلاتی در مد کنترلی ولتاژ بین مدل های مختلف مزرعه بادی نمونه باشبکه قدرت    94

شکل ‏7 5: نوسانات ولتاژ مدل های مختلف مزرعه بادی در مود کنترلی ضریب توان در محل اتصال با شبکه    95

شکل ‏7 6: نوسانات ولتاژ مدل های مختلف مزرعه بادی در مود کنترلی ولتاژ در محل اتصال با شبکه    95

شکل ‏7 7: شدت فلیکر لحظه ای ولتاژ باس PCC مدل های مختلف مزرعه بادی    99

شکل ‏7 8: شدت فلیکر لحظه ای ولتاژ باس PCC برای مدل کامل و Q MTR    99

شکل ‏7 9: توان اکتیو مبادلاتی با لحاظ کردن اثر رد توربین بین مدل های مختلف در مد کنترلی ضریب توان    102

شکل ‏7 10: توان راکتیو مبادلاتی با لحاظ کردن اثر رد توربین بین مدل های مختلف در مد کنترلی ضریب توان    102

شکل ‏7 11: توان اکتیو مبادلاتی با لحاظ کردن اثر رد توربین بین مدل های مختلف در مد کنترلی ولتاژ    103

شکل ‏7 12: توان راکتیو مبادلاتی با لحاظ کردن اثر رد توربین بین مدل های مختلف در مد کنترلی ولتاژ    103

شکل ‏7 13: نوسانات ولتاژ با لحاظ کردن اثر رد توربین بین مدل های مختلف در مد ضریب توان    104

شکل ‏7 14: نوسانات ولتاژ با لحاظ کردن اثر رد توربین بین مدل های مختلف در مد ولتاژ    105

شکل ‏7 15: مقایسه توان اکتیو مبادلاتی در دو مد کنترلی در مدل FTR    106

شکل ‏7 16: مقایسه توان راکتیو مبادلاتی در دو مد کنترلی مدل FTR    107

شکل ‏7 17: مقایسه دامنه ولتاژ در دو مد کنترلی مدل FTR    107

شکل ‏7 18: مقایسه توان اکتیو مبادلاتی در دو مد کنترلی مدل M TR    108

شکل ‏7 19: مقایسه توان راکتیو مبادلاتی در دو مد کنترلی مدل M TR    108

شکل ‏7 20: مقایسه دامنه ولتاژ در دو مد کنترلی مدل M TR    108

شکل ‏7 21: مقایسه توان اکتیو مبادلاتی در دو مد کنترلی مدل Q MTR    109

شکل ‏7 22: مقایسه توان راکتیو مبادلاتی در دو مد کنترلی مدل Q MTR    109

شکل ‏7 23: مقایسه دامنه ولتاژ در دو مد کنترلی مدل Q MTR    109

شکل ‏7 24: مقایسه توان اکتیو مبادلاتی در دو مد کنترلی در مدل STR    110

شکل ‏7 25: مقایسه توان راکتیو مبادلاتی در دو مد کنترلی در مدل STR    110

شکل ‏7 26: مقایسه دامنه ولتاژ در دو مد کنترلی در مدل STR    110

شکل ‏7 27: مقایسه توان اکتیو مبادلاتی در دو مد کنترلی با لحاظ کردن اثر رد توربین در مدل FTR    111

شکل ‏7 28: مقایسه توان راکتیو مبادلاتی در دو مد کنترلی با لحاظ کردن اثر رد توربین در مدل FTR    111

شکل ‏7 29: مقایسه دامنه ولتاژ در دو مد کنترلی با لحاظ کردن اثر رد توربین در مدل FTR    111

شکل ‏7 30 مقایسه توان اکتیو مبادلاتی در دو مد کنترلی با لحاظ کردن اثر رد توربین در مدل M TR    112

شکل ‏7 31: مقایسه توان راکتیو مبادلاتی در دو مد کنترلی با لحاظ کردن اثر رد توربین در مدل M TR    112

شکل ‏7 32: مقایسه دامنه ولتاژ در دو مد کنترلی با لحاظ کردن اثر رد توربین در مدل M TR    112

————————————————————————————————————————————–

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

پایان نامه های موجود در سایت فقط در صورت دریافت پکیج آموزش دیگساینلت قابل دریافت است.
برای دریافت این پایان نامه و تمامی پایان نامه های سایت، پکیج آموزش دیگساینلت را خریداری بفرمایید. پس از خریداری پکیج آموزشی لینک دانلود پایان نامه ها فعال خواهد شد.
شماره های تماس :
05142241253
09120821418

دریافت پکیج آموزش

————————————————————————————————————————————–