تماس و مشورت با مدرس دوره : 09120821418

چکیده

هدف این پروژه تهیه ی یک برنامه قابل انعطاف و کاربردی هماهنگی رله می باشد که مشکلات و کاستی های برنامه های هماهنگی نوشته شده را تا حد امکان مرتفع سازد. برنامه های هماهنگی که تا کنون نوشته شده عمدتا به کمک نرم افزار MATLAB بوده و با مشکلات و کاستی هایی همراه بوده است. در این پروژه از نرم افزار DIgSILENT استفاده شده است. در این پروژه مسئله هماهنگی رله های دیستانس باهم، جریان زیاد باهم و ترکیب دیستانس و جریان زیاد مورد بررسی قرار گرفته، سعی بر به دست آوردن الگوریتم جامعیست که همه این هماهنگی ها را به طور همزمان درنظر بگیرد. برای هماهنگی رله ها حالات مختلف شبکه بررسی شده و تنظیم رله ها به گونه ای صورت می گیرد که حتی در صورت تغییرات نه چندان زیاد در ساختار شبکه هماهنگی بین رله های اصلی و پشتیبان برقرار باشد. برای هماهنگی رله های جریان زیاد از روش شش جفت جریان استفاده شده است، و جهت حل مسئله هماهنگی جریان زیاد و ترکیب جریان زیاد و دیستانس از روش بهینه سازی هوشمند الگوریتم ژنتیک استفاده شده است و تابع هدف در این راستا به گونه ای تعریف شده که تمام پارامترهای سرعت، قیود هماهنگی و سایر قیود ممکن رادر بر بگیرد. برنامه نوشته شده یک بار روی شبکه استاندارد 8 باس IEEE و سپس بر روی شبکه برق باختر اعمال شده نتایج بررسی می گردد.از مزایای اصلی این برنامه هماهنگی نسبت به برنامه های هماهنگی قبلی کاربر پسند شدن برنامه و امکان اعمال بر روی هر شبکه به سادگی و بررسی راحت نتایج می باشد، و اینکه برخلاف برنامه های نوشته شده تا کنون که در آنها از یک مدل مثلا مدل ساچدو برای مدل کردن منحنی رله های جریان زیاد استفاده شده، این برنامه را می توان برای هماهنگی هر رله با هر منحنی مشخصه ای و همچنین مستقل از گسسته یا پیوسته بودن TSM به کار برد. همچنین انتخاب تابع هدف و تنظیم جریانی رله های جریان زیاد به گونه ای صورت گرفته که نتیجه هماهنگی را بهبود بخشد.

مقدمه

یکی از مسائل مهم و اجتناب ناپذیر در سیستم قدرت وقوع خطا در سیستم است. هرچند که در طراحی کل شبکه و تک تک تجهیزات آن کاهش امکان وقوع خطا از پارامترهاییست که مدنظر قرار می گیرد، ولی همواره سیستم در معرض وقوع خطا و خارج شدن از حالت کار عادی قرار دارد، بنابراین لازم است تمهیداتی اندیشیده شود تا در صورت وقوع خطا در سیستم پیامدهای آن به حداقل ممکن برسد، که این از وظایف سیستم حفاظتی می باشد. بنابراین حضور یک سیستم حفاظتی مطمئن در سیستم قدرت امری بسیار مهم و حیاتیست که این امر در سیستم انتقال به خاطر گران تر بودن تجهیزات و پیامدهای زیان بارتر خطا به دلیل ولتاژ بالای شبکه اهمیت بیشتری پیدا می کند.

1) مباحث و مفاهیم حفاظت در انتقال 1
1-1) مقدمه 1
1-2) معیارهای ارزیابی سیستم حفاظتی 1
1-3) رله های حفاظتی 2
1-4) انواع حفاظت 3
1-5) حفاظت جریان زیاد 3
1-5-1) انواع رله های جریان زیاد 3
1-5-2) پارامترهای تنظیم و هماهنگی رله های جریان زیاد 5
1-5-3) فاصله زمانی لازم جهت هماهنگی 6
1-5-4) مدلسازی رله های جریان زیاد 6
1-5-5) مدل های منحنی مشخصه رله ها 7
1-5-6) رله زمین 11
1-5-7) رله جریان زیاد همراه با عنصر سریع 13
1-5-8) رله جریان زیاد همراه با عنصر جهت دار 13
1-6) حفاظت دیستانس 13
1-6-1) انواع رله های دیستانس 16
1-6-2) ورودی های رله دیستانس 22
1-7) ساختار پایان نامه 23
2) اصول و روش های هماهنگی رله ها 24
2-1) مقدمه 24
2-2) تنظیم و هماهنگی رله های جریان زیاد و زمین 24
2-2-1) تنظیم جریانی رله های جریان زیاد و زمین 25
2-2-2) تنظیم زمانی و هماهنگی رله های جریان زیاد و زمین 28
2-2-3) روش های حل مسئله هماهنگی رله های جریان زیاد 30
2-3) تنظیم و هماهنگی رله های دیستانس 36
2-3-1) تنظیم ناحیه اول رله دیستانس 36
2-3-2) تنظیم ناحیه سوم رله های دیستانس 40
2-4) هماهنگی ترکیب رله های اضافه جریان و دیستانس 42
2-4-1) رله دیستانس به عنوان رله اصلی و رله جریان زیاد به عنوان پشتیبان 42
2-4-2) رله جریان زیاد به عنوان رله اصلی و رله دیستانس به عنوان رله پشتیبان 43
2-4-3) هماهنگی ترکیب رله های اضافه جریان و دیستانس با تکنیک بهینه سازی 44
3) مقدماتی بر نرم افزار DIgSILENT 46
3-1) 3-1- مقدمه: 46
3-2) دلیل استفاده از این نرم افزار: 47
3-3) معرفی نرم افزار: 47
3-4) اجرای محاسبات پخش بار واتصال کوتاه 49
3-5) مدلسازی حفاظت در DIgSILENT 51
3-5-1) ایجاد تجهیزات حفاظتی در شبکه 52
3-5-2) مدلسازی رله 52
3-6) زبان برنامه نویسی DIgSILENT (DPL): 60
3-6-1) المان فرمان DPL 61
3-6-2) زبان متن برنامه DPL 62
4) برنامه رایانه ای هماهنگی 63
4-1) مقدمه: 63
4-2) برنامه هماهنگی دیستانس 63
4-2-1) الگوریتم برنامه 63
4-3) برنامه هماهنگی جریان زیاد و ترکیب 67
4-3-1) الگوریتم برنامه 68
4-3-2) فلوچارت برنامه 69
4-3-3) مشخص کردن مجموعه رله های جریان زیاد و مجموعه رله های دیستانس 70
4-3-4) تنظیم عنصر سریع و محدوده تنظیم جریانی برای رله های جریان زیاد 70
4-3-5) تابع هدف 71
4-3-6) زیربرنامه جریان زیاد پشتیبان جریان زیاد 73
4-3-7) زیربرنامه جریان زیاد پشتیبان دیستانس 73
4-3-8) زیربرنامه دیستانس پشتیبان جریان زیاد 74
4-3-9) زیربرنامه بررسی هماهنگی دیستانس-دیستانس 74
4-3-10) ارزیابی تابع هدف 75
4-3-11) چاپ نتایج خروجی 75
5) اعمال برنامه هماهنگی برروی شبکه 8 باس IEEE و شبکه برق باختر 76
5-1) مقدمه 76
5-2) اعمال برنامه روی شبکه 8 باس IEEE 76
5-2-1) اعمال برنامه هماهنگی دیستانس بر روی شبکه 8 باس IEEE 79
5-2-2) اعمال برنامه هماهنگی جریان زیاد و ترکیب بر روی شبکه 8 باس IEEE 85
5-2-3) اعمال برنامه هماهنگی جریان زیاد بر روی شبکه 8 باس IEEE 96
5-3) اعمال برنامه روی شبکه برق باختر 99
5-3-1) اعمال برنامه هماهنگی دیستانس 99
5-3-2) اعمال برنامه هماهنگی جریان زیاد و ترکیب بر روی شبکه برق باختر 105
6) نتیجه گیری و پیشنهاد 112
6-1) نتیجه گیری 112
6-2) پیشنهاد برای کارهای آتی 113
مراجع 114
ضمیمه 116

فهرست شکلها
شکل ‏1 1: منحنی مشخصه رله زمان ثابت 4
شکل ‏1 2: مدار تونن شبکه از دید رله 15
شکل ‏1 3: مشخصه رله امپدانسی 17
شکل ‏1 4: جهت دار کردن رله امپدانسی 17
شکل ‏1 5: مشخصه رله مهو 19
شکل ‏1 6: مقایسه رله مهو و امپدانسی در عملکرد نسبت به نوسانات قدرت 19
شکل ‏1 7: مشخصه رله افست مهو 20
شکل ‏1 8: مشخصه رله راکتانسی 21
شکل ‏1 9: مشخصه رله چهارگوش 22
شکل ‏2 1: نحوه محاسبه شش جفت جریان 30
شکل ‏2 2: قسمتی از یک شبکه قدرت 36
شکل ‏2 3: رله دیستانس به عنوان حفاظت اصلی و اضافه جریان به عنوان پشتیبان 43
شکل ‏2 4: رله جریان زیاد به عنوان رله اصلی و دیستانس یه عنوان پشتیبان 44
شکل ‏3 1: محیط کار نرم افزار DIgSILENT 48
شکل ‏3 2: کادر محاسبات پخش بار 50
شکل ‏3 3: کادر محاسبات اتصال کوتاه 51
شکل ‏3 4: نحوه ایجاد تجهیزات حفاظتی 52
شکل ‏3 5: سلسله مراتب رله ها 53
شکل ‏3 6: ساختار مرکب یک رله اضافه جریان 54
شکل ‏3 7: کادر نوع رله 55
شکل ‏3 8: کادر مدل رله قبل از انتخاب نوع 56
شکل ‏3 9: کادر مدل رله پس از انتخاب نوع 57
شکل ‏3 10: کادر ترانسفورماتور جریان 58
شکل ‏3 11: کادر المان اندازه گیری 58
شکل ‏3 12: کادر رله اضافه جریان 59
شکل ‏3 13: کادر رله اضافه جریان سریع 59
شکل ‏3 14: کادر واحد منطق رله 60
شکل ‏3 15: یک فرمان DPL 61
شکل ‏4 1: فلوچارت الگوریتم 64
شکل ‏4 2: فلوچارت الگوریتم 69
شکل ‏5 1: دیاگرام تک خطی شبکه 77

فهرست جداول
جدول‏1 1: معادلات وارینگتون برای انواع رله‌های کاهشی 8
جدول‏1 2: ورودی های رله دیستانس 22
جدول‏5 1:اطلاعات کلی شبکه 77
جدول‏5 2:اطلاعات شین ها 78
جدول‏5 3: اطلاعات ژنراتورها 78
جدول‏5 4:اطلاعات ترانس ها 78
جدول‏5 5 :اطلاعات خطوط 79
جدول‏5 6: اطلاعات رله های دیستانس 79
جدول‏5 7: اطلاعات رله های جریان زیاد 79
جدول‏5 8 جفت رله های اصلی و پشتیبان 80
جدول‏5 9: تنظیم نواحی سه گانه رله های دیستانس 81
جدول‏5 10: حالات مختلف بررسی شده برای تعیین زون2 رله های r8 و r14 82
جدول‏5 11 :حالات مختلف بررسی شده برای تعیین زون3 رله های r8 و r14 83
جدول‏5 12: مقایسه تنظیم زون 2 رله r1 برای درنظر گرفتن یا نگرفتن قطع ژنراتور 84
جدول‏5 13: تنظیم نواحی سه گانه رله دیستانس درحظور پایلوت 85
جدول‏5 14: تنظیم عنصر سریع رله های جریان زیاد 86
جدول‏5 15: محدوده تنظیم جریانی رله های جریان زیاد 87
جدول‏5 16: رله های اصلی و پشتیبان 88
جدول‏5 17: تنظیم زمانی و جریانی رله های جریان زیاد 89
جدول‏5 18: زمان زون 2 و 3 رله های دیستانس 89
جدول‏5 19: زمان عملکرد و فاصله زمانی رله های اصلی و پشتیبان جریان زیاد 90
جدول‏5 20: زمان عملکرد و فاصله زمانی جفت رله های اصلی دیستانس و پشتیبان جریان زیاد 91
جدول‏5 21: زمان عملکرد و فاصله زمانی جفت رله های اصلی جریان زیاد و پشتیبان دیستانس 92
جدول‏5 22: زمان عملکرد و فاصله زمانی جفت رله های اصلی و پشتیبان دیستانس 93
جدول‏5 23: تنظیم زمانی رله های جریان زیاد برای ثابت در نظر گرفتن تنظیم جریانی 94
جدول‏5-24 بررسی هماهنگی جریان زیاد- جریان زیاد برای ثابت در نظر گرفتن تنظیم جریانی 95
جدول‏5-25: زمان زون های رله های دیستانس برای اجرا به ازای تابع هدف قدیمی 96
جدول‏5-26: تنظیم عنصر سریع 97
جدول‏5-27: محدوده تنظیم جریانی 97
جدول‏5-28: نتایج تنظیم زمانی و جریانی 98
جدول‏5-29: زمان عملکرد و فاصله زمانی رله های اصلی و پشتیبان جریان زیاد 98
جدول‏5-30: تنظیم نواحی سه گانه رله های دیستانس 100
جدول‏5-31:نتایج برای حالات مختلف قطع خطوط 102
جدول‏5-32: نتایج اعمال برنامه هماهنگی دیستانس نوشته شده با در نظر گرفتن قطع خطوط 103
جدول‏5-33: زون 2 چندین رله یک بار برای قطع کردن و یک بار برای قطع نکردن رله مجاور رله اصلی103
جدول‏5-34: تنظیمات برق باختر را برای سه رله نوعی 104
جدول‏5-35: تنظیمات درست حاصل از اجرای برنامه 105
جدول‏5-36: تنظیم عنصر سریع رله های جریان زیاد 106
جدول‏5-37: تنظیمات زمانی و جریانی رله ها جریان زیاد 107
جدول‏5-38: زمان های زون 2 و 3 رله های دیستانس 107
جدول‏5-39: زمان عملکرد و فاصله زمانی رله های اصلی و پشتیبان جریان زیاد 108
جدول‏5-40: زمان عملکرد و فاصله زمانی جفت رله های اصلی دیستانس و پشتیبان جریان زیاد 109
جدول‏5-41: زمان عملکرد و فاصله زمانی جفت رله های اصلی جریان زیاد و پشتیبان دیستانس 110
جدول‏5-42: زمان عملکرد و فاصله زمانی جفت رله های اصلی و پشتیبان دیستانس 111

————————————————————————————————————————————–

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

پایان نامه های موجود در سایت فقط در صورت دریافت پکیج آموزش دیگساینلت قابل دریافت است.
برای دریافت این پایان نامه و تمامی پایان نامه های سایت، پکیج آموزش دیگساینلت را خریداری بفرمایید. پس از خریداری پکیج آموزشی لینک دانلود پایان نامه ها فعال خواهد شد.
شماره های تماس :
05142241253
09120821418

دریافت پکیج آموزش

————————————————————————————————————————————–