تماس و مشورت با مدرس دوره : 09120821418


چکیده

در سال‌های اخیر شرکت‌های برق زیادی خواستار افزایش نفوذ تولیدات پراکنده در شبکه خود هستند اما نگرانی‌هایی وجود داشته که این امر را به تعویق انداخته که مهم‌ترین آن‌ها مشکل بوجود آمدن جزیره های نا خواسته انرژی است. به همین دلیل روش‌های آشکار سازی زیای برای حل این مشکل ارائه شده که می توان آن‌ها را به روش‌های پسیو و اکتیو دسته بندی کرد. روش‌های پسیو به شبکه اغتشاش وارد نمی کنند اما دارای نواحی غیر قابل تشخیص زیادی هستند. در حالی که روش‌های اکتیو نواحی غیر قابل تشخیص کوچک‌تری دارند اما به شبکه اغتشاش وارد می کنند. در این پایان نامه ترکیبی از روش نرخ میانگین تغییر ولتاژ (یک روش پسیو است) و روش تغییر توان حقیقی (یک روش اکتیو است) به عنوان یک روش ترکیبی شناسایی جزایر انرژی برای غلبه بر محدودیت‌های روش‌های اکتیو و راکتیو ارائه شده است. وقتی روش پسیو شرایط را مشکوک احساس کند با ارسال سیگنالی باعث شروع روش دوم می شود. روش دوم نیز با تغییر توان خروجی DG باعث بر هم زدن تعادل توان در شبکه می شود و شناسایی جزیره را مقدور می سازد. روش مقصود بوسیله نرم افزار DIGSILENT شبیه سازی می شود. برای نشان دادن کارایی روش ارائه شده سه سناریو مختلف و در هر سناریو نیز چند حادثه آزمایش می شود.


مقدمه

در سال هاي اوليه پيدايش سيستم هاي بههم پيوسته، معمولاً سيستم با رشد سالانه حدود 6 الي 7 درصدي در مصرف انرژي الكتريكي مواجه بود. در دهه 1970 مباحثي از قبيل بحران نفتي و مسائل زيست محيطي مشكلات جديدي را براي صنعت برق مطرح نمودند، بهگونه اي كه در دهه 1980 اين فاكتورها و تغييرات اقتصادي، منجر به كاهش رشد بار به حدود 6/1 الي 3 درصد در سال شدند. در همين زمان هزينه انتقال و توزيع انرژي الكتريكي نيز به طور قابل توجهي افزايش يافت. لذا توليد مركزي توسط نيروگاه هاي بزرگ، اغلب به دليل كاهش رشد بار، افزايش هزينه انتقال و توزيع، حاد شدن مسائل زيستمحيطي و تغييرات تكنولوژيكي و قانون گذاري هاي مختلف با مشكل شد

v فصل اول: تولید پراکنده 1
1-1 مقدمه 2
1-2 پیدایش سیستمهای تولید پراکنده 2
1-3 تعریف تولید پراکنده از دیدگاه های مختلف 5
1-3 پیشینه موضوع 8
v فصل دوم: تولیدات پراکنده 11
2-1 مقدمه 12
2-2 علل رویکرد به تولید پراکنده در ایران 13
2-3 اهداف استفاده از تولیدات پراکنده 14
2-4 مزایای استفاده از تولید پراکنده 15
2-5 ابعاد اقتصادی تولیدات پراکنده 16
2-5-1 مزایای اقتصادی منابع تولید پراکنده از دید مشترکان 16
2-5-1 مزایای اقتصادی تولید پراکنده از دید شرکت‌های توزیع برق 17
2-6 معایب استفاده از تولیدات پراکنده 18
2-7 موانع و مشکلات توسعه تولیدات پراکنده در دنیا. .18
2-8 راهکارهایی جهت کاهش موانع 19
2-9 عوامل حرکت به سمت تولیدات پراکنده 20
2-10 تأثیرات استفاده از واحدهای تولید پراکنده بر شبکه قدرت 21
2-10-1 پشتیبانی ظرفیت شبکه 22
2-10-2 پشتیبانی ظرفیت اضطراری شبکه 23
2-10-3 تعادل پخش بار 23
2-10-4 بهبود پروفیل ولتاژ 23
2-10-5 افزایش طول عمر تجهیزات شبکه 24
2-10-6 کاهش تلفات 24
2-10-7 ذخیره چرخشی 25
2 – 10-8 ذخیره غیر چرخشی 26
2-10-9 راه اندازی دوباره شبکه 26
2-11 قابلیت های فنی مورد نیاز واحد های تولید پراکنده 27
2-11-1 قابلیت دسترسی 27
2-11-2 راه اندازی سریع 28
2-11-3 قابلیت راهبردی و کنترل 28
2-11-4 توان راکتیو 28
2-11-5 جزیره ای شدن 29
2-12 امنیت سیستم‌ها ی تولید پراکنده 30
2-13 نحوه تاثیر گذاری تولیدات پراکنده بر قابلیت اطمینان 31
2-14 تکنولوژی های مکمل 34
v فصل سوم: جزیره انرژی و روشهای آشکار سازی آن 36
3 -1 مقدمه 37
3-2 مدهای عملکرد DG 38
3 -2-1 حالت بار پایه 38
3-2-2 حالت اصلاح پیک 39
3 -2-3 حالت پشتیبان 39
3 -2-4 حالت جزیره ای 41
3-2-4-1-جزیره غیر ارادی 42
3-2-4-2 جزیره عمدی 43
3-33 -1 مشکلات جزیره شدن 44
3-4 تشخیص جزیره 44
3-5 روشهای شناسایی جزیره 45
3 -5-1 روشهای شناسایی از راه دور جزیره 45
3 -5-1-1 طرح انتقال خطا 45
3 -5-1-2 طرح علامت دهی روی خطوط قدرت 46
3-5-2 روشهای آشکار سازی محلی 47
3-5-2-1 روش پسیو 47
3-5-2-2 روش اکتیو 48
3 -5 -2-3 روش ترکیبی 50
3 -6 نواحی غیر قابل تشخیص 50
3 -7 مقایسه روشها 52
v فصل چهارم: ارائه روشی ترکیبی برای شناسایی جزایر انرژی 53
4-1 مقدمه 54
4-2 ارائه روش 54
4-3 سیستم مورد مطالعه 58
v فصل پنجم: نتایج شبیه سازی 63
5 -1 مقدمه 64
3 -2 سناریو 1 64
5-3 سناریو2 66
5-4 سناریو 3 70
v فصل ششم: نتیجه گیری 78

v منابع و ماخذ 80

فهرست شکل ها

شکل 2-1 نمایی از دو سیستم مشابه یکی بدون DG و دیگری با DG. .. 24
شکل 2-2 محدوده عملکرد سیستم‌های اسکادا و مدیریت انرژی در یک سیستم غیر متمرکز انرژی 28
شکل 3-1 نمایش پروفیل توان شبکه ای با کارکرد موازی DG… …38
شکل 3-2 نمایش کارکرد یک DG در مد اصلاح پیک ..39
شکل 3-3 نمایش کارکرد یک DG در مد پشتیبان … 40
شکل 3-4 الف- یک شبکه توزیع قبل از جزیره شدن ب- شبکه بعد از جزیره شدن 42
شکل 3-5 نمایش تک خطی سیستم انتقال خطا 46
شکل 3-6 نمایش تک خطی طرح علامت دهی روی خطوط قدرت 47
شکل 4-1 الگوریتم روش پیشنهادی 57
شکل 4-2 شبکه مورد نظر جهت آزمایش روش پیشنهادی … 58
شکل 5-1 شکل 5-1 تغییرات ولتاژ خروجی ترمینال CHP هنگام رخ دادن جزیره برای بار نوع 65
شکل 5-2 شکل 5-2 تغییرات ولتاژ خروجی ترمینال CHP هنگام رخ دادن جزیره برای بار نوع 65
شکل 5-3 تغییرات ولتاژ باس 5 برای سناریو 1 66
شکل 5-4 تغییرات ولتاژ خروجی ترمینال CHP هنگام رخ دادن جزیره برای بار نوع 1 در سناریو 2 67
شکل 5-5 تغییرات ولتاژ خروجی ترمینال CHP هنگام رخ دادن جزیره برای بار نوع 2 در سناریو2 70
شکل 5-5 تغییرات ولتاژ خروجی ترمینال CHP هنگام رخ دادن جزیره برای بار نوع 2 در سناریو 2 68
شکل 5-6 تغییرات ولتاژ خروجی ترمینال CHP هنگام رخ دادن جزیره در سناریو2 68
شکل 5-7 تغییرات ولتاژ خروجی ترمینال CHP هنگام رخ دادکاهش بار 5 برای بار نوع 1 در سناریو 2 69
شکل 5-8 تغییرات ولتاژ خروجی ترمینال CHP هنگام رخ داد کاهش بار 5 برای بار نوع 2 در سناریو2 70
شکل 5-9 تغییرات ولتاژ خروجی ترمینال CHP در سناریو 2 70
شکل 5-10 تغییرات ولتاژ خروجی ترمینال CHP هنگام رخ دادن جزیره برای بار نوع 1 در سناریو3 71
شکل 5-11 تغییرات ولتاژ خروجی ترمینال CHP هنگام رخ دادن جزیره برای بار نوع 2 در سناریو 3 72
شکل 5-12 تغییرات ولتاژ خروجی ترمینال CHP هنگام رخ دادن جزیره بدر سنا 72
شکل 5-13 تغییرات ولتاژ خروجی ترمینال CHP هنگام اتصال کوتاه 3 فاز در باس 12 برای بار نوع 1 در سناریو 3 73
شکل 5-14 تغییرات ولتاژ خروجی ترمینال CHP هنگام بروز اتصال کوتاه سه فاز در باس 12 برای بار نوع 2 در سناریو 3 74
شکل 5-15 تغییرات ولتاژ خروجی ترمینال CHP هنگام بروز اتصال کوتاه سه فاز در باس 12 در سناریو 3 74
شکل 5-16 تغییرات ولتاژ خروجی ترمینال CHP هنگام کلید زنی خازن در باس 12 برای بار نوع 1 در سناریو 3 75
شکل 5-17 تغییرات ولتاژ خروجی ترمینال CHP هنگام کلید زنی خازن در باس 12 برای بار نوع 2 در سناریو 3 75
شکل 5-18 تغییرات ولتاژ خروجی ترمینال CHP هنگام کلید زنی خازن در باس 12 در سناریو 3 75

فهرست جدولها

جدول 1-1 تعاریف منابع تولید پراکنده در کشورهای مختلف جهان 6
جدول 1-2 سهم DG ها از تولید برق در جهان 7
جدول 2-1 قابلیت فنی مورد نیاز واحدهای تولید پراکنده برای ارائه خدمات 29
جدول 3-1 مقایسه روشهای مختلف تشخیص جزیره 51
جدول 4-1 انتخاب Au5 با توجه به عدم تطابق تولید و بار 60
جدول 4-2 اطلاعات امپدانس خطوط 60
جدول 4-3 اطلاعات بار باس های مختلف 61
جدول 4-4 اطلاعات ترانسفورماتورهای مورد استفاده در شبکه 61
جدول 4-4 اطلاعات ژنراتورهای مورد استفاده در شبکه 62
جدول 5-1 تغییرات ولتاژ برای حوادث گوناگون 77

————————————————————————————————————————————–

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

پایان نامه های موجود در سایت فقط در صورت دریافت پکیج آموزش دیگساینلت قابل دریافت است.
برای دریافت این پایان نامه و تمامی پایان نامه های سایت، پکیج آموزش دیگساینلت را خریداری بفرمایید. پس از خریداری پکیج آموزشی لینک دانلود پایان نامه ها فعال خواهد شد.
شماره های تماس :
05142241253
09120821418

دریافت پکیج آموزش

————————————————————————————————————————————–