تماس و مشورت با مدرس دوره : 09120821418

چکیده

ژنراتور‌های تولید پراکنده، مشابه سایر ژنراتورها نیاز به حفاظت الکتریکی در برابر شرایط اتصال کوتاه و غیرعادی سیستم دارند. افزودن ژنراتور‌های تولید پراکنده به سیستم توزیع توان‌الکتریکی، می‌تواند باعث افزایش قابلیت اطمینان، کیفیت توان و کاهش تلفات شبکه ‌گردد. از چالش‌های مربوط به ژنراتور‌های تولید پراکنده، حفاظت در مقابل جزیره‌های غیربرنامه‌ریزی شده، یک مساله با اهمیت می‌باشد. ضروری است که حالت جزیره-ای فوراً تشخیص داده شده و ژنراتور‌های تولید پراکنده از شبکه توزیع جدا و یا کنترل گردد. طبق استانداردهای شبکه توزیع، حالت ‌جزیره‌ای باید در زمانی کمتر از ? ثانیه تشخیص داده شود. در این پایان‌نامه یک روش جدید تشخیص جزیره‌ای اکتیو برای ژنراتور‌های تولید پراکنده از نوع ‌ژنراتور سنکرون ارائه شده است. این روش مبتنی بر اندازه‌گیری امپدانس توالی‌منفی می‌باشد که یک بهبود در روش‌های اندازه‌گیری امپدانس برای تشخیص حالت جزیره‌ای به‌علت ناحیه غیر قابل تشخیص کوچک و به طور مشخص پنجره آستانه بزرگ می-باشد. برای ارائه هر چه بهتر روش پیشنهادی، سیستم مورد نظر در حالت ماندگار با آزمایش‌های مختلفی همچون خازن‌گذاری، رخداد اتصال کوتاه و راه‌اندازی موتور القایی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش بدست آوردن بازه نهایی امپدانس آستانه اولیه(توالی منفی) برای تشخیص حالت جزیره‌ای می‌باشد. در ادامه کارآیی بالای این روش توسط نرم‌افزار Digsilent شبیه‌سازی و نشان داده شده است.


عرضه و تقاضاي انرژي الکتریکی (تولید و مصرف)

پیشرفتهاي بشري منجر به افزایش انرژي مصرفی سرانه میشود. در 20سال گذشته، مصرف انرژي الکتریکی در آمریکايشمالی با نرخ 1/1 درصد براي کانادا و 2درصد براي ایالاتمتحده به طور پایدار افزایش یافته است. به هرحال سرمایهگذاري در منابع انرژي الکتریکی بزرگ مانند سدها ، نیروگاههاي هستهاي با محدودیتهاي سیاسی، اقتصادي و فیزیکی روبرو هستند.

تولید پراکنده1 یک راهحل مناسب در مقابل تولید انرژي الکتریکی بزرگ میباشد. دلایل بسیاري براي رشد DGها وجود دارد، به هرحال دلیل اصلی تمایل به سمت DGها، برگشتپذیر بودن بیشتر آنها میباشد. DGها میتوانند به عنوان یک انتخاب موثر از لحاظ هزینه براي ارتقاء سیستم اصلی و کاهش پیک یا تقویت حاشیههاي ظرفیت بار به کار روند. ساختن منابع انرژي اضافی و ارتقاي سیستم انتقال، هزینه و زمان قابلتوجهی میگیرد و هر دوي آنها ممکن است قابل دستیابی نباشند.

هزینههاي قطع برق براي اقتصاد یک کشور میتواند مخرب باشد. هزینه مربوط به قطعیهاي برق براي تمامی بخشهاي تجاري ایالات متحده ارزیابی شده است که در حدود

164میلیارد دلاري در سال میباشد. به خصوص هزینه متوسط قطعی برق براي یک شرکت با اندازه متوسط براي یک ثانیه 1477 دلار و براي یک ساعت برابر 7000 دلار میباشدDG .[1]ها میتوانند در کاهش این خطرات با تقویت شبکههایی که نزدیک به محدودههاي پایداريشان می-باشند کمک کنند.


فصل اول
مقدمه1
1-1 عرضه و تقاضای انرژی الکتریکی (تولید و مصرف1
1-2 تولید پراکنده به عنوان یک راه¬حل پایدار2
1-3 انواع تولید پراکنده2
1-4 چالش¬های فنی پیش¬روی تولید پراکنده3
1-5 تولیدات پراکنده از دید شاخص¬های حفاظتی 4
1-5-1 پیشنهادات، استانداردها و دستورالعمل-ها6
1-5-2 مشکلات ولتاژی ناشی از نصب تولیدات پراکنده6
1-5-2-1زمین کردن ترانسفورماتور اتصال7
1-5- 2-2 فرورفتگی ولتاژ، برآمدگی ولتاژ8
1-5- 2-3 تشدید در شبکه9
1-5-3 مشکلات جریان اتصال کوتاه 10
1-5-3-1جریان خطای تک فاز10
1-5-3-2 کاهش برد رله های امپدانس11
1-5-4 تعمیر و نگهداری12
1-5-5 وصل مجدد13
1-5-6 طرح¬های معمول حفاظت اتصال 14
1-6 دیدگاه شرکت برق از جزیره¬ای¬شدنDG15
1-7 طرح مساله(مشکل): تشخیص جزیره¬های الکتریکی16
1-8 روش¬های تشخیص جزیره¬ای18
1-9 انگیزه تحقیق20
1-10مقایسه تشخیص جزیره و آزمایش¬ها 21
1-11 سازماندهی و بخش¬های تحقیق22

فصل دوم
مروری بر مقالات و روش¬های پیشین تشخیص حالت جزیره¬ای23
2-1 مقدمه23
2-2 تشخیص حالت جزیره¬ای23
2-2-1روش¬های تشخیص جزیره¬ای مخابراتی25
2-2-1-1 ارتباطات PLC25
2-2-1-2 قطع مستقیم 27
2-2-2 روش¬های تشخیص جزیره¬¬ای¬ پسیو 29
2-2-2-1 افزایش/ کاهش فرکانس، سرعت تغییر فرکانس29
2-2-2-2 اضافه/کاهش ولتاژ31
2-2-2-3 سرعت تغییر ولتاژ32
2-2-2-4 تشخیص هارمونیک های ولتاژ ویا جریان32
2-2-3 روش¬های تشخیص جزیره¬¬ای اکتیو33
2-2-3-1 انتقال فرکانس مد لغزش33
2-2-3-2 بایاس فرکانسی (انحراف فرکانس اکتیو35
2-2-3-3 انتقال فرکانس سندیا36
2-2-3-3 انتقال ولتاژ سندیا 37
2-2-3-4 پرش فرکانسی37
2-2-3-5 تغییر دادن ولتاژ پایانه / پالس ولتاژ38
2-2-3-6 نامتعادلی ولتاژ39
2-2-3-8 کنترل توان اکتیو/ راکتیو40
2-3 اندازه گیری امپدانس41
2-4 تاریخچه مقالات ارائه شده در زمینه تشخیص حالت جزیره-ای42
فصل سوم
تشخیص جزیره¬ای از طریق امپدانس توالی منفی44
3-1 مقدمه44
3-2 تشخیص جزیره¬ای از طریق امپدانس توالی منفی 44
3-3 اصول تخمین امپدانس توالی منفی سیستم46
3-3-1دو مدار سیستم DC47
3-3-2 سیستم سه فاز ساده48
3-3-3 سیستم های AC متعادل52
3-3-4 سیستم های AC نامتعادل54
3-3-5گردش جریان توالی منفی در بارهای نامتعادل56
3-4 شرح روش و الگوریتم اجرای تحقیق60
4-4-1 الگوریتم اجرای تحقیق61
فصل چهارم
شبیه¬سازی و نتایج63
4-1 مقدمه63
4-2 شبیه¬سازی باس استاندار صنعتی IEEE 399-1997 64
4-2-1 توصیف شبکه نمونه مورد بررسی64
4-2-2 شبیه¬سازی و نتایج روش پیشنهادی69
4-2-2-1 حالت اول: بار 1 نامتعادل69
4-2-2-1-1 آزمایش اول: سیستم در شرایط نرمال69
4-2-2-1-2 آزمایش دوم: شبیه¬سازی با بانک خازنی70
4-2-2-1-3 آزمایش سوم: تأثیر اتصال کوتاه71
4-2-2-1-4 آزمایش چهارم: تأثیر راه¬اندازی موتور القایی76
4-2-2-1-5 نتایج حالت اول79
4-2-2-2 حالت دوم: بار 2 نامتعادل80
4-2-2-2-1 آزمایش اول: سیستم در شرایط نرمال80
4-2-2-2-2 آزمایش دوم: شبیه¬سازی با بانک خازنی80
4-2-2-2-3 آزمایش سوم: تأثیر اتصال کوتاه81
4-2-2-2-4 آزمایش چهارم: تأثیر راه¬اندازی موتور القایی87
4-2-2-2-5 نتایج حالت دوم90
4-2-2-3 حالت سوم: بار 4 نامتعادل91
4-2-2-3-1 آزمایش اول: سیستم در شرایط نرمال91
4-2-2-3-2 آزمایش دوم: شبیه¬سازی با بانک خازنی91
4-2-2-3-3 آزمایش سوم: تأثیر اتصال کوتاه92
4-2-2-3-4 آزمایش چهارم: تأثیر راه¬اندازی موتور القایی98
4-2-2-3-5 نتایج حالت سوم101
4-2-2-4 حالت چهارم: بار 5 نامتعادل102
4-2-2-4-1 آزمایش اول: سیستم در شرایط نرمال102
4-2-2-4-2 آزمایش دوم: شبیه¬سازی با بانک خازنی102
4-2-2-4-3 آزمایش سوم: تأثیر اتصال کوتاه103
4-2-2-4-4 آزمایش چهارم: تأثیر راه¬اندازی موتور القایی109
4-2-2-4-5 نتایج حالت چهارم112
4-3 نتیجه گیری112
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات115
پیوست117
فهرست منابع 118

————————————————————————————————————————————–

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

پایان نامه های موجود در سایت فقط در صورت دریافت پکیج آموزش دیگساینلت قابل دریافت است.
برای دریافت این پایان نامه و تمامی پایان نامه های سایت، پکیج آموزش دیگساینلت را خریداری بفرمایید. پس از خریداری پکیج آموزشی لینک دانلود پایان نامه ها فعال خواهد شد.
شماره های تماس :
05142241253
09120821418

دریافت پکیج آموزش

————————————————————————————————————————————–