تماس و مشورت با مدرس دوره : 09120821418

چکیده

در این پژوهش به معرفی نیروگاه مجازی به عنوان یکی از ابزارهای مدیریتی جدید در زمینه مدیریت سیستمهای قدرت با حضور منابع انرژی می پردازیم.ایده اولیه نیروگاه مجازی این است که تعدادی از واحدهای مقیاس کوچک تولید برق می توانند به عنوان یک نیروگاه بزرگ بهره برداری شوند، مانند یک نیروگاه سوخت زغال سنگ معمولی. واحدهای تکی (به ویژه توربین های مزارع بادی و خورشیدی) نمی توانند سطح تولید ثابت را در سراسر ساعات تضمین کنند، اما ترکیبی از منابع مختلف می تواند این امر را برای ما میسر کند. تجمیع ظرفیت منابع پراکنده انرژی در سیستمهای قدرت می تواند به مشارکت آنها در بازارهای برق و ارائه خدمات جانبی برای بهره برداران سیستم منجر شود.این پژوهش شامل مروری بر برخی ایده های نیروگاه مجازی که فهم بهتر و دید کلی تری در این زمینه بیان می کنند می شود. برخی ساختارهای کلی کنترلی شرح داده شده اند و زمینه های آزمایشی معرفی می شوند. گسترش و عملکرد نیروگاه مجازی با در نظرگیری چالشهای فنی، اقتصادی و قانونی بررسی شده است. چگونگی کنترل شبکه توزیع به وسیله نیروگاه مجازی بیان شده است. در ادامه به بررسی و طراحی یک شبکه شامل نیروگاه مجازی در نرم افزار DIGSILENT پرداخته ایم و پس از آن با استفاده از نرم افزار MATLAB به بررسی سوداگری نیروگاه مجازی در بازار برق پرداخته ایم که این بررسی در سه فاز خرید و فروش بدون حضور در بازار رزرو,خرید و فروش با حضور در بازار رزرو و خریو و فروش با حضور در بازار رزرو و حضور منابع ذخیره ساز انجام شد. نتیجه حاصل از آن نشان میدهد که با حضور منابع ذخیره ساز و امکان حضور در بازار رزرو سود بیشتری نصیب نیروگاه مجازی می شود.


مقـــدمه

افزایش گرایش به سمت انرژیهای تجدیدپذیروتولید برق وحرارت درنزدیکی بار،درکنارامکان ذخیره سازی ومدیریت تقاضا،به تغییرات قابل توجهی درعملکرد سیستم منتج شده است که درآن سهم قابل توجه ا ی ازبرق بوسیله تکنولوژیهای مرتب با تولید پراکنده تولید میگردد. علی رغم مزایا ی آشکار پیوستن تجهیزات و تولید پراکنده به شبکه های توزیع،معمولسازی (آشناسازی)آنها با شبکه های توزیع سنتی،آنهارا باچالشهای جدیدی درعملکرد سیستم مواجه نموده است. تمامی این چالشها میتوانند بوسیله یک شبکه هوشمندتر نشان داده شود.

درتعریف شبکه هوشمندباید گفت که شبکه هوشمند مفهومی است برای تبدیل شبکه قدرت بااستفاده ازکنترل اتوماتیک وتکنولوژی ارتباط اتو دیگرفرمهای تکنولوژی اطلاعات که درهرسه بخش تولید،انتقال وتوزیع ابزارهای خلاقانه وتکنولوژیهای جدیدرا هم درخصوص مصرف کننده وتجهیزات ارائه میدهد. یک شبکه الکتریکی هوشمندمیتواند اعمال همه مصرفکنندگان متصل به شبکه،تولیدکنندگان ویا هردوراباهم به منظور بازدهی پخش بارواهداف اقتصادی بادرنظرگرفتن امنیت الکتریکی سیستم تکمیل کند. ازطرفی گسترش انرژیهای تجدیدپذیردرشبکه قدرت الزاما یجاد میکند که شبکه هوشمند این بخش را نیز حمایت کند. برای ارتباط بین

شبکه الکتریکی هوشمند با انرژیهای تجدیدپذیرنیروگاه مجازی به عنوان یک پل ارتباطی مطرح گردید. ازطرفی نیروگاه مجازی به عنوان یک ی اززیرساختهای شبکه هوشمند در نظر گرفته میشود که از طرفی به طور مستقیم به شبکه هوشمند متصل شده واز طرفی اجزاء یا گروهی از اجزاء (عمدتاً انرژیهای تجدیدپذیر) بکاررفته در شبکه هوشمند رامدیریت میکند.

مفهوم نیروگاه مجازی مفهوم جدیدی نیست. این ایده ایست که از زمان اولین بحثها ازچگونگی ترکیب انرژیهای تجدیدپذیر و همچنین ذخیره انرژی به اذهان خطورکرد.

درواقع یک نیروگاه مجازی عملا وجود ندارد. یک نیروگاه در دنیای دیجیتال است که میتواند تولید سنتی رابه سمت شبکه هوشمند انتقال دهد وتوانایی فعال ساختن انرژیهای تجدیدپذیرراداشته باشد.

به منظور یکپارچه سازی منابع گوناگون انرژی کوچک ما نیاز به یک سیستم مدیریت انرژی بامدلهای اطلاعاتی خوب داریم که نشان دهنده منابع انرژی دریکسو و ازسوی دیگر،بازار انرژی باشد. نیروگاههای مجازی باعث تحقق این شرای وبهترین راه برای ادغام تعداد زیادی ازمنابع انرژی باشبکه و بازارهستند نیروگاه مجازی((virtual power plant مجموعه ای ازدستگاههای تولید پراکنده همانند توربینهای بادی ،نیروگاههای برقآبی کوچک،تولیدکننده های الکتریسیته به کمک انرژیهای تجدیدپذیروهمانندآن است که همگی به وسیله یک بخش مرکزی باهم اداره میشوند.

نیروگاههای مجازی برای به حداکثر رساندن سود صاحبان دارایی وهمچنین ایجاد توازن درشبکه طراحی شده اند. آنهامیتوانندنوسانات باررا ازطریق پیشبینی،اندازهگیری های پیشرفته وکنترل کامپیوتری تطابق دهند ومیتوانند درهمان زمان بهینه سازی منابع انرژی را انجام دهند.

نیروگاههای مجازی میتوانند مانند دیگرنیروگاههای معمولی به کارگرفته شوند. آنها میتوانندبازارهای انرژی ومحیطهای مختلف نظارتی را هدف قراردهند. همچنین میتوانند نقش مهمی رابه عنوان تولیدکنندگان متمرکزانرژی بازی کنند.


مقـــدمه    2

فصل اول: مبانی و کاربرد نیروگاه مجازی    4

1-1اهمیت موضوع    4

2-1اهداف و پرسشهای تحقیق    4

پرسشهای اصلی    5

فصل دوم: ادبیات تحقیق    6

2-2اینترنت انرژی    6

3-2رقابت غیر واقعی    6

4-2نیروگاه مجازی چگونه کار می کند؟    8

5-2فرصت ها و چالشهای استفاده از نیروگاه مجازی    9

6-2عناصر اساسی نیروگاه مجازی    10

7-2 زیر ساخت اندازه گیری پیشرفته 11    

8-2 استلزامات یک سیستم نیروگاه مجازی    12

9-2 کاربرد نیروگاه مجازی    13

10-2 کاربرد کنونی: پاسخ دهی خودکار به تقاضا    14

11-2پدیده در حال ظهور: ریز شبکه ها 14    (Microgrids)

12-2 موضوعات اصلی تحقیقات نیروگاه مجازی:    17

13-2پایه گذاری نیروگاه مجازی    17

14-2 چشم انداز آینده برای خدمات و مشتریان    . 19

فصل سوم :بازار برق و الگوریتم های بهینه سازی    20

1-3 الگوریتم ژنتیک    . 20

-2-3 تاریخچه    21

-5-3 روند کلی بهینه سازی و حل مسائل در الگوریتم ژنتیک :    27

-6-3 برخی از کاربرد الگوریتمهای ژنتیکی    31

7-3پیرامون تجدید ساختار و شکل گیری بازار در صنعت برق با نگاهی به صنعت برق ایران    32

1-7-3 مقدمه:    32

8-3اهداف تجدید ساختار و تشکیل بازار برق    33

9-3 تغییر تفکر و نوع نگاه به برق:    34

10-3الگوهای ساختاری تجربه شده درصنعت برق:    35

(5-7-3 مقایسه صنعت برق کشورها ی مختلف    36

11-3مراحل تشکیل بازار برق    37

-12-3بازار رقابتی عمده فروشی در طرف تولید به خریدار واحد :    38

آزادسازی مشترکین    39

13-3 ارتباطعواملصنعتبرق درحالت وجود بازار    40

14-3 بازارهای بین المللی و منطقه أی برق    41

15-3 شکل گیری بازار برق در ایران:    42

16-3 موانع شکلگیری و یا انحراف بازار رقابتی برق    42

17-3 نتیجه گیری و برخی پیشنهادات:    44

فصل چهارم : بازار برق و نیروگاه مجازی    45

1-4نیروگاه مجازی در بازار برق    45

2-4مدل پیشنهادی برای تجارت نیروگاه مجازی در بازار برق:    46

3-4روش های گذشته در حل مساله تجارت    49

4-4طراحی شبکه با نرم افزار 53    :DIGSILENT

5-4حل مساله سوداگری نیروگاه مجازی در بازار برق با استفاده از الگوریتم ژنتیک در نرم افزار

55    : MATLAB

فاز اول: فق خرید و فروش انرژی بدون رزرو و منابع ذخیره ساز    55

فاز دوم: خرید و فروش انرژی + ارائه رزرو    .. 56

فاز : : 3 خرید و فروش انرژی + ارائه رزرو+ منابع ذخیره ساز    56

6-4نتیجه گیری و پیشنهادات:    57

پیوست    58

فهرست منابع:    69

————————————————————————————————————————————–

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

پایان نامه های موجود در سایت فقط در صورت دریافت پکیج آموزش دیگساینلت قابل دریافت است.
برای دریافت این پایان نامه و تمامی پایان نامه های سایت، پکیج آموزش دیگساینلت را خریداری بفرمایید. پس از خریداری پکیج آموزشی لینک دانلود پایان نامه ها فعال خواهد شد.
شماره های تماس :
05142241253
09120821418

دریافت پکیج آموزش

————————————————————————————————————————————–