تماس و مشورت با مدرس دوره : 09120821418

چکیده

با حضور خودروهای برقی در شبکه‌های توزیع، اهمیت اثرات مثبت و منفی آنها بر پارامترهای‌ مختلف شبکه‌ اهمیت زیادی پیدا کرده است بنابراین در این پایان‌نامه روشی بر پایه یک الگوریتم با شروطی در محدوده توان مصرفی و پروفیل ولتاژ و با استفاده از آنالیز حساسیت برای مدیریت شارژ باتری خودروها ارائه شده است بدین منظور برای نمونه، یک قسمت از شبکه‌ی توزیع متعادلی، با حضور تصادفی خودروهای برقی برای دریافت و انتقال شارژ باتری‌ها در منازل ، در نرم افزار Digsilent شبیه‌سازی شده است الگوریتم پیشنهادی جهت هماهنگ‌سازی دریافت و انتقال شارژ باتری خودروهای برقی بکار رفته است که اثرات مثبت قابل توجهی بر کاهش توان مصرفی و کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ شبکه دارد نتایج شبیه‌سازی نشان از عملکرد مناسب این الگوریتم مدیریتی است همچنین با توجه به اهمیت موضوع تلفات شبکه توزیع ، اثر تغییر پارامترهای مقاومت و راکتانس خطوط شبکه توزیع در حضور خودروهای برقی بررسی شده و نتایج آن بدست آمده است در نهایت جهت جامع بودن این پژوهش، خودروهای برقی برای دریافت شارژ در حالت عدم تعادل شبکه توزیع حضور یافته‌اند نتایج خروجی پارامترهای شبکه در فازهای مختلف محاسبه شده و اثر منفی حضور آنها در حالت عدم تعادل شبکه، بررسی شده است نتایج ارائه شده نشان می‌دهد که روش پیشنهادی حضور خودروهای برقی (با هر سطح شارژی) چه در حال دریافت یا انتقال شارژ در تمام حالت‌های شبکه را مدیریت و برنامه‌ریزی می‌کند


فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل 1- مقدمه 1
1-1- پیشگفتار 2
1-2- اهداف پایان¬نامه 3
1-3- ساختار پایان¬نامه 3
فصل 2- خودروهای برقی و حضور در شبکه توزیع 5
2-1- مقدمه 6
2-2- خودروهای برقی 7
2-2-1- خودروهای صرفا الکتریکی 7
2-2-2- خودروهای هیبریدی 8
2-3- شارژ خودروهای برقی 9
2-4- اثرات کلی حضور خودروهای برقی 12
2-4-1- حوزه اقتصادی 12
2-4-2- حوزه فنی 13
2-5- نحوه ورود خودروهای برقی به شبکه توزیع 15
2-5-1- شبکه توزیع و الگوی بارگذاری بدون حضور خودروهای برقی 15
2-5-2- ورود خودروهای برقی به شبکه توزیع 17
2-6- اثرات حضور خودروهای برقی بر شبکه توزیع 22
2-6-1- اثرات حضور خودروهای برقی بر ترانسفورماتورهای شبکه توزیع 23
2-7- مروری بر پژوهش¬های قبلی در زمینه حضور خودروهای برقی در شبکه توزیع 25
فصل 3- شبیه¬سازی شبکه توزیع و حضور خودروهای برقی 27
3-1- شبیه¬سازی شبکه توزیع 28
3-2- شبیه¬سازی خودروهای برقی 30
3-3- ورود خودروهای برقی به شبکه توزیع شبیه¬سازی شده 32
3-3-1- حالت¬های مختلف ورود خودروهای برقی به شبکه 34
3-3-1-1- ورود خودروهای برقی به شبکه در حالت اول 34
3-3-1-2- ورود خودروهای برقی به شبکه در حالت دوم 39
3-3-1-3- ورود خودروهای برقی به شبکه در حالت سوم 43
3-4- نتیجه¬گیری کلی فصل 47

فصل 4- مدیریت حضور خودروهای برقی با استفاده از الگوریتم پیشنهادی 49
4-1- الگوریتم پیشنهادی مدیریت شارژ باتری خودروهای برقی 50
4-1-1- شارژ خودروهای برقی برای در حالت اول تحت الگوریتم پیشنهادی 55
4-1-2- شارژ خودروهای برقی برای در حالت دوم تحت الگوریتم پیشنهادی 59
4-1-3- شارژ خودروهای برقی برای در حالت سوم تحت الگوریتم پیشنهادی 63
4-1-4- مقایسه¬ی پارامترهای شبکه توزیع بعد و قبل از اعمال الگوریتم پیشنهادی 68
4-2- مدیریت خودروهای برقی برای دریافت و انتقال شارژ به شبکه توسط الگوریتم 72
4-2-1- مدیریت خودروهای برقی توسط الگوریتم پیشنهادی در حالت اول 74
4-3- تاثیر تغییر پارامترهای خطوط شبکه توزیع بر الگوریتم مدیریت شارژ 93
4-4- جمع¬بندی و نتیجه¬گیری فصل 97
فصل 5- مدیریت شارژ خودروهای برقی در حالت عدم تعادل شبکه توزیع 99
5-1- مقدمه 100
5-2- نتایج پارامترهای شبکه توزیع در حالت عدم تعادل 101
5-3- جمع¬بندی و نتیجه¬گیری فصل 113
فصل 6- نتیجه¬گیری و پیشنهادات 115
6-1- نتیجه¬گیری 116
6-2- پیشنهادات 117
فهرست مراجع 120


فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول(2-1): مشخصات باتری¬های بکار برده شده در خودروهای الکتریکی10
جدول(2-2): تعداد هر نوع خودروها بر حسب درصدی از جمعیت کل خودروها16
جدول(2-3): مسافت طی شده توسط رانندگان سیاتل بر حسب درصد تعداد آنها21
جدول(3-1): مشخصات فیدرهای مسکونی30
جدول(3-2): مشخصات فیدرهای تجاری30
جدول(3-3): مشخصات درصدهای حضور خودروهای برقی در شبکه توزیع33
جدول(3-4): مشخصات حالت¬های مختلف حضور خودروهای برقی در شبکه34
جدول(3-5): هیستوگرام تصادفی درصد حضور خودروها در حالت اول34
جداول(3-6): هیستوگرام تصادفی درصد حضور خودروها در حالت دوم34
جدول(3-7): هیستوگرام تصادفی درصد حضور خودروها در حالت سوم35
جدول(4-1): شرایط شبکه برای مدیریت و هماهنگ‌سازی شارژ خودروها در حالت¬های مختلف51
جدول(4-2): میزان توان اکتیو متوسط مصرفی در 3 حالت در طول زمان ورود خودروهای برقی67
جدول(4-3): میزان توان راکتیو متوسط مصرفی در 3 حالت در طول زمان ورود خودروهای برقی68
جدول(4-4): میزان تلفات اکتیو متوسط خطوط در 3 حالت در طول زمان ورود خودروهای برقی69
جدول(4-5): میزان تلفات راکتیو متوسط خطوط در 3 حالت در طول زمان ورود خودروهای برقی69
جدول(4-6): میزان تلفات اکتیو متوسط ترانسفورماتورها در 3 حالت در زمان ورود خودروهای برقی70
جدول(4-7): میزان تلفات راکتیو متوسط ترانسفورماتورها در 3 حالت در زمان ورود خودروهای برقی70
جدول(4-8): پروفیل ولتاژ بدترین فیدر شبکه در 3 حالت در طول زمان ورود خودروهای برقی71
جدول(4-9): درصدهای حضور خودروهای برقی بصورت همزمان در 3 حالت72
جدول(4-10): توان اکتیو متوسط مصرفی شبکه در حالت اول74
جدول(4-11): توان راکتیو متوسط مصرفی شبکه در حالت اول77
جدول(4-12): تلفات اکتیو متوسط خطوط شبکه در حالت اول80
جدول(4-13): تلفات راکتیو متوسط خطوط شبکه در حالت اول83
جدول(4-14): تلفات اکتیو متوسط ترانسفورماتورهای شبکه در حالت اول87
جدول(4-15): پروفیل ولتاژ متوسط بدترین شبکه در حالت اول90
جدول(4-16) : هیستوگرام تصادفی ورود خودروهای برقی به شبکه در اولویت زمانی اول91
جدول(4-17) : هیستوگرام تصادفی ورود خودروهای برقی به شبکه در اولویت زمانی اول91
جدول(4-18) : میزان متوسط پارامترهای شبکه توزیع در 3 حالت 95
جدول(5-1) : مشخصات فیدرهای مسکونی در حالت عدم تعادل98
جدول(5-2) : هیستوگرام تصادفی ورود خودروهای برقی به شبکه در اولویت زمانی اول 99
جدول(5-3) : مشخصات فیدرهای تجاری در حالت عدم تعادل99
جدول(5-4) : مقادیر اختلاف 3 تا فاز در پارامترهای شبکه توزیع112
جدول(5-5): میزان درصد اختلاف فازهای پارامترهای شبکه در حالت عدم تعادل شبکه توزیع112


فهرست شکل‌‌ها
عنوان صفحه
شکل(2-1):سهم انرژی‌های مصرفی جهان5
شکل(2-2): نمودار افزایش قیمت نفت5
شکل(2-3): عوامل مختلف در ایجاد گاز¬های گلخانه6
شکل(2-4):شکل مقایسه خودرو الکتریکی و سوختی فسیل6
شکل(2-5):شمای کلی خودروی هیبریدی7
شکل(2-6): یک سیستم شارژ خانگی ساخت الپیک و یک سیستم اندازه¬گیری شارژر برای شارژ خانگی9
شکل(2-7): نمای یک ایستگاه شارژ سریع با هشت سیستم شارژ10
شکل(2-8): نمای یک سیستم شارژ سریع10
شکل(2-9): اجزای کلی شبکه از تولید به مصرف14
شکل(2-10): شمای کلی یک شبکه توزیع15
شکل(2-11): درصد حضور خودروها در جایگاه¬های سوختگیری براساس زمان ورود آنها17
شکل(2-12): فلوچارت کلی برای محاسبه اثرات خودروها در شبکه18
شکل(2-13): نمودار زمان رسیدن خودروها به منزل و به محل کار در شبانه¬روز20
شکل(2-14): مدار معادل ترانسفورماتور توزیع بصورت تک فاز24
شکل(2-15): مدار معادل ترانسفورماتور سه فاز24
شکل(2-16): مدارمغناطیسی ترانسفورماتور توزیع سه فاز24
شکل(3-1): شمای کلی شبکه توزیع شبیه¬سازی شده29
شکل(3-2): الگوی تغییرات شبانه¬روزی بار مسکونی30
شکل(3-3): الگوی تغییرات شبانه¬روزی بار تجاری30
شکل(3-4): شمای کلی فیدرهای 400 ولتی شبکه توزیع32
شکل(3-5): توان مصرفی اکتیو شبکه در حضور خودروها در ورود به شبکه بدون هماهنگی34
شکل(3-6): توان مصرفی راکتیو شبکه در حضور خودروها در ورود به شبکه بدون هماهنگی34
شکل(3-7): تلفات اکتیو خطوط شبکه در خودروها در حالت بدون هماهنگی37
شکل(3-8): تلفات راکتیو خطوط شبکه در حضور خودروها در حالت بدون هماهنگی37
شکل(3-9): تلفات اکتیو ترانسفورماتورهای در حضور خودروها در حالت بدون هماهنگی38
شکل(3-10): تلفات راکتیو ترانسفورماتورهای در حضور خودروها در حالت بدون هماهنگی38
شکل(3-11): پروفیل ولتاژ بدترین فیدر شبکه در حضور خودروها در حالت بدون هماهنگی39
شکل(3-12): توان مصرفی اکتیو شبکه در حضور خودروها در حالت بدون هماهنگی40
شکل(3-13): توان مصرفی راکتیو شبکه در حضور خودروها در حالت بدون هماهنگی40
شکل(3-14): تلفات اکتیو خطوط شبکه در حضور خودروها در حالت بدون هماهنگی41
شکل(3-15): تلفات راکتیو خطوط شبکه در حضور خودروها در حالت بدون هماهنگی41
شکل(3-16): تلفات اکتیو ترانسفورماتورهای در حضور خودروها در حالت بدون هماهنگی42
شکل(3-17): تلفات راکتیو ترانسفورماتورهای در حضور خودروها در حالت بدون هماهنگی42
شکل(3-18): پروفیل ولتاژ بدترین فیدر شبکه در حضور خودروها در حالت بدون هماهنگی43
شکل(3-19): توان مصرفی اکتیو شبکه در حضور خودروها در حالت بدون هماهنگی44
شکل(3-20): توان مصرفی راکتیو شبکه در حضور خودروها در حالت بدون هماهنگی44
شکل(3-21): تلفات اکتیو خطوط شبکه در حضور خودروها در حالت بدون هماهنگی45
شکل(3-22): تلفات راکتیو خطوط شبکه در حضور خودروها در حالت بدون هماهنگی45
شکل(3-23): تلفات اکتیو ترانسفورماتورهای در حضور خودروها در حالت بدون هماهنگی46
شکل(3-24): تلفات راکتیو ترانسفورماتورهای در حضور خودروها در حالت بدون هماهنگی46
شکل(3-25): پروفیل ولتاژ بدترین فیدر شبکه در حضور خودروها در حالت بدون هماهنگی47
شکل(4-1):فلوچارت روش پیشنهادی برای هماهنگ سازی و مدیریت دریافت یا انتقال شارژ 51
شکل(4-2): توان مصرفی اکتیو شبکه در حالت هماهنگ سازی شارژ خودروها54
شکل(4-3): توان مصرفی راکتیو شبکه در حالت هماهنگ سازی شارژ خودروها55
شکل(4-4): تلفات اکتیو خطوط شبکه در حالت هماهنگ سازی شارژ خودروها55
شکل(4-5): تلفات راکتیو خطوط شبکه در حالت هماهنگ سازی شارژ خودروها56
شکل(4-6):تلفات اکتیو ترانسفورماتورها در حالت هماهنگ سازی شارژ خودروها56
شکل(4-7):تلفات راکتیو ترانسفورماتورها در حالت هماهنگ سازی شارژ خودروها57
شکل(4-8): پروفیل ولتاژ بدترین فیدر شبکه در حالت هماهنگ سازی شارژ خودروها57
شکل(4-9): توان مصرفی اکتیو شبکه در حالت هماهنگ سازی شارژ خودروها59
شکل(4-10): توان مصرفی راکتیو شبکه در حضور خودروها در حالت هماهنگ سازی شارژ خودروها59
شکل(4-11): تلفات اکتیو خطوط شبکه در حالت هماهنگ سازی شارژ خودروها60
شکل(4-12): تلفات راکتیو خطوط شبکه در حالت هماهنگ سازی شارژ خودروها60
شکل(4-13):تلفات اکتیو ترانسفورماتورها در حالت هماهنگ سازی شارژ خودروها61
شکل(4-14):تلفات راکتیو ترانسفورماتورها در حالت هماهنگ سازی شارژ خودروها61
شکل(4-15): پروفیل ولتاژ بدترین فیدر شبکه در حالت هماهنگ سازی شارژ خودروها62
شکل(4-16): توان مصرفی اکتیو شبکه در حالت هماهنگ سازی شارژ خودروها63
شکل(4-17): توان مصرفی راکتیو شبکه در حالت هماهنگ سازی شارژ خودروها64
شکل(4-18): تلفات اکتیو خطوط شبکه در حالت هماهنگ سازی شارژ خودروها64
شکل(4-19): تلفات راکتیو خطوط شبکه در حالت هماهنگ سازی شارژ خودروها64
شکل(4-20):تلفات اکتیو ترانسفورماتورها در حالت هماهنگ سازی شارژ خودروها65
شکل(4-21):تلفات راکتیو ترانسفورماتورها در حالت هماهنگ سازی شارژ خودروها66
شکل(4-22): پروفیل ولتاژ بدترین فیدر شبکه در حالت هماهنگ سازی شارژ خودروها66
شکل(4-23): توان اکتیو شبکه در جدول (5-9) در هماهنگ سازی شارژ خودروها74
شکل(4-24): توان راکتیو شبکه در جدول (5-9) در هماهنگ سازی شارژ خودروها77
شکل(4-25): تلفات اکتیو خطوط شبکه در جدول (5-9) در هماهنگ¬سازی شارژ 80
شکل(4-26): تلفات راکتیو خطوط شبکه در جدول (5-9) در هماهنگ سازی شارژ 83
شکل(4-27): تلفات اکتیو ترانسفورماتورها در جدول (5-9) در هماهنگ سازی شارژ86
شکل(4-28): پروفیل ولتاژ بدترین فیدر در جدول (5-9) در هماهنگ¬سازی شارژ 89
شکل(4-29): توان اکتیو شبکه در 3 حالت (افزایش 10% ، ثابت ،کاهش 10%)91
شکل(4-30): توان راکتیو شبکه در 3 حالت (افزایش 10% ، ثابت، کاهش 10%)91
شکل(4-31): تلفات اکتیو خطوط در 3 حالت (افزایش 10% ، ثابت، کاهش 10%)92
شکل(4-32): تلفات راکتیو خطوط در 3 حالت (افزایش 10% ، ثابت، کاهش 10%)92
شکل(4-33): تلفات اکتیو ترانسفورماتورها در 3 حالت(افزایش 10% ، ثابت، کاهش 1093
شکل(4-34): تلفات راکتیو ترانسفورماتورها در 3 حالت (افزایش 10% ، ثابت، کاهش 10%)93
شکل(4-35): پروفیل ولتاژ بدترین فیدر در 3 حالت (افزایش 10% ، ثابت، کاهش 10%)94
شکل(5-1): توان اکتیو مصرفی شبکه در 3 حالت100
شکل(5-2): توان راکتیو مصرفی شبکه در 3 حالت102
شکل(5-3): تلفات اکتیو خطوط شبکه در 3 حالت104
شکل(5-4): تلفات راکتیو خطوط شبکه در 3 حالت106
شکل(5-5): تلفات اکتیو ترانسفورماتورهای شبکه در 3 حالت107
شکل(5-6): تلفات اکتیو ترانسفورماتورهای شبکه در 3 حالت109

————————————————————————————————————————————–

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

پایان نامه های موجود در سایت فقط در صورت دریافت پکیج آموزش دیگساینلت قابل دریافت است.
برای دریافت این پایان نامه و تمامی پایان نامه های سایت، پکیج آموزش دیگساینلت را خریداری بفرمایید. پس از خریداری پکیج آموزشی لینک دانلود پایان نامه ها فعال خواهد شد.
شماره های تماس :
05142241253
09120821418

دریافت پکیج آموزش

————————————————————————————————————————————–