تماس و مشورت با مدرس دوره : 09120821418

چکیده

در سال‌های اخیر با توجه به رشد روز افزون شبکه قدرت، استفاده از سیستم‌های انتقال انعطاف پذیر AC، (FACTS) جهت حداکثر کردن ظرفیت انتقال خطوط موجود به همراه بالا بردن پایداری سیستم‌های قدرت افزایش یافته است. جبران‌کننده‌های‌ استاتیکی (STATCOM) یکی از انواع ادوات FACTS می‌باشند که با کنترل توان راکتیو، در محل نصب، عمل تنظیم ولتاژ باس را انجام می‌دهند. ناپایداری ولتاژ بیشتر بر اثر نامتعادلی توان راکتیو ایجاد می‌شود و ممکن است ولتاژ سیستم به کمتر از مقداری افت کند که بتواند بازیابی شود. ناپایداری ولتاژ می‌تواند منجر به فروپاشی ولتاژ نیز شود. با تزریق و جذب سریع و دقیق توان راکتیو در لحظات مختلف می‌توان از ناپایداری و فروپاشی ولتاژ جلوگیری کرد. این کار توسط STATCOM هم قابل انجام است، مسئله مهم در استفاده از STATCOM برای رسیدن به این هدف، پیدا کردن محل بهینه برای نصب و با توجه به سایر شرایط شبکه تعیین ظرفیت مناسب برای STATCOM است. برای جایابی بهینه تاکنون از روش‌های متعددی مثل روش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی (الگوریتم ژنتیک و …)، روش‌های برنامه ریزی خطی و غیره استفاده شده است. در در روش Diffeomorphism، STATCOM در باسی قرار می‌گیرد که دارای بیشترین ضریب مشارکت(PF) ( درجه مشارکت باس‌ها در یک سیستم بهم پیوسته) است. ضرایب مشارکت می‌توانند به صورت خطی و غیرخطی در نظر گرفته شوند. با در نظر گرفتن عوامل غیر خطی در سیستم‌های قدرت، علی رغم پیچیده شدن مسئله، نتیجه کار به واقعیت نزدیک‌تر می‌شود. با استفاده از ضریب مشارکت غیر خطی می‌توان به نتایج مفیدی در افزایش پایداری کل سیستم قدرت رسید.در این پایان‌نامه هدف بهبود پایداری ولتاژ با استفاده از STATCOM، در یک سیستمی است که نزدیک نقطه بحرانی کار می‌کند. در مرجع [7]، SVC با روش Diffeomorphism برای شبکه نمونه 39 باسه New England جایابی شده است ولی ظرفیت آن تعیین نشده است. در این پروژه به جای SVC، از STATCOM استفاده شده و روش مورد مطالعه بر روی دو شبکه نمونه 30 باسه IEEE و 39 باسه New England تست شده است. همچنین ظرفیت STATCOM با توجه به شرایط شبکه تعیین شده و سپس طرح جدیدی ارائه شده که در آن به جای یک STATCOM با ظرفیت بیشتر، از دو STATCOM با ظرفیت‌های کمتر استفاده می‌شود. الگوریتم جایابی بهینه با کمک نرم‌افزار MATLAB نوشته شده است و شبکه‌های مورد مطالعه در نرم‌افزار DIgSILENT شبیه‌سازی شده‌اند. نتایج شبیه-سازی‌ها نشان می‌دهد که در جایابی با روش ضریب مشارکت غیرخطی، ناپایداری ولتاژ بیشتر و بهتر بهبود می‌یابد.


) مقدمه و اهداف پروژه

 

امروزه استفاده از ادوات FACTS در سیستمهاي قدرت رو به افزایش است تا بتوان از ظرفیتهاي سیستمهاي قدرت موجود بیشترین استفاده را برد و در کنار آن، پایداري حالت ماندگار و گذراي سیستم را نیز بهبود بخشید. جبران-کنندههاي استاتیکی (STATCOM) یکی از انواع ادوات FACTS میباشند که از یک مبدل منبع ولتاژ و یک ترانسفورماتور موازي تشکیل شدهاند. STATCOM با کنترل توان راکتیو، در محل نصب عمل تنظیم ولتاژ باس را انجام میدهد. اگر کنترلرهاي STATCOM به اندازه کافی سریع باشند، علاوه بر تنظیم ولتاژ در حالت استاتیکی (حالت دائم)، STATCOM میتواند پایداري ولتاژ را هم بهبود ببخشد.

یکی از دلایل اصلی ناپایداري ولتاژ، عدم توانایی سیستم در تامین توان راکتیو مورد تقاضاست. افزایش تدریجی بار ،در سیستم قدرت، میتواند باعث حرکت نقطه کار سیستم به سمت حد پایداري ولتاژ شود. نزدیک شدن سیستم به این حد، بدین معناست که با وقوع اختلال کوچکی، فروپاشی ولتاژ میتواند رخ دهد. همچنین، وقوع اختلالهاي بزرگ، می- تواند باعث فروپاشی ولتاژ گردد. براي جلوگیري از ناپایداري ولتاژ و یا افزایش امنیت ولتاژ، وسایل و ابزار کنترلی

متعددي میتواند به کار گرفته شود که یکی از آنها STATCOM میباشد. مسئله مهم در استفاده از STATCOM براي رسیدن به این هدف، پیدا کردن محل بهینه براي نصب و با توجه به سایر شرایط شبکه تعیین ظرفیت مناسب براي STATCOM است. براي جایابی بهینه تاکنون از روشهاي متعددي مثل روشهاي مبتنی بر هوش مصنوعی (الگوریتم ژنتیک و الگوریتم پرندگان و …)، روشهاي برنامه ریزي خطی و غیره استفاده شده است.


روشی که در این پروژه براي جایابی استفاده میشود مبتنی بر محاسبه ضریب مشارکت میباشد، ضریب مشارکت ،درجه مشارکت باسها در یک سیستم بهم پیوسته میباشد و ضرایب مشارکت به صورت خطی و غیرخطی تعریف می- شوند. براي محاسبه ضریب مشارکت خطی، بسط سري تیلور تا درجه اول در نظر گرفته میشود و با استفاده از ماتریسهاي راست و چپ ماتریس ژاکوبین در مدي که مقدار ویژه آن مینیمم میباشد، ضریب مشارکت خطی محاسبه میشود. سپس باسی که داراي ضریب مشارکت بیشتري میباشد، براي نصب STATCOM انتخاب میشود، اما براي محاسبه ضریب مشارکت غیرخطی، بسط سري تیلور تا درجه دوم در نظر گرفته میشود. در این صورت باید ماتریس هسیان نیز محاسبه شود. با در نظر گرفتن عوامل غیر خطی در سیستمهاي قدرت، علی رغم پیچیده شدن مسئله، نتیجه کار به واقعیت نزدیکتر میشود. با ضریب مشارکت غیرخطی میتوان به نتایج مفیدي در افزایش پایداري کل سیستم قدرت رسید و باسی که داراي ضریب مشارکت غیرخطی بیشتري میباشد، بهترین مکان براي نصب STATCOM است.

بعد از جایابی بهینه STATCOM، باید ظرفیت آن تعیین گردد. این کار با توجه به شرایط شبکه انجام میشود. یک روش ابتکاري که در این پروژه استفاده شده این است که به جاي گذاشتن یک STATCOM با ظرفیت بیشتر در باسی که داراي ضریب مشارکت غیرخطی بالا میباشد، دو STATCOM با ظرفیتهاي کمتر در دو باسی که داراي ضرایب مشارکت غیرخطی بالایی هستند نصب میشود که میتواند پایداري شبکه را بهبود ببخشد.

این روشها بر روي دو شبکه 30 باسه IEEE و 39 باسه New England تست شدهاند. براي مشاهده نتایج، این دو شبکه در نرمافزار DIgSILENT شبیهسازي شدهاند. با افزایش بار بعضی از باسها، شبکه نزدیک نقطه بحرانی خود کار خواهد کرد به طوريکه بعد از وقوع خطاي سه فاز در یکی از خطوط شبکه و برطرف کردن آن، شبکه ناپایدار می-شود. جهت پایداري شبکه بعد از وقوع خطاي سه فاز ،STATCOM باید در مکان مناسبی قرار گیرد که از روش مشارکت غیرخطی بدست آمده است.

در این پایاننامه از ساختاري به ترتیب زیر براي ارائه مطالب استفاده شده است.

در فصل اول این پایاننامه ابتدا پایداري سیستمهاي قدرت و تعاریف مربوط به پایداري ولتاژ، فروپاشی ولتاژ و امنیت ولتاژ ارائه میشود. سپس با استفاده از منحنیهاي P-V و V-Q پایداري ولتاژ مورد بحث قرار میگیرد. در ادامه، اهمیت پایداري ولتاژ در سیستمهاي قدرت بیان شده و سپس انواع ناپایداريها ارائه میشود. تحلیل دینامیکی، تحلیل استاتیکی، تحلیل حساسیت و تحلیل مدال مواردي هستند که در ادامه مورد بحث قرار میگیرند. نهایتا محاسبه ماتریس هسیان و ضرایب مشارکت خطی و غیرخطی ارائه میشود.

در فصل دوم ابتدا به معرفی جبرانکنندههاي سنکرون استاتیکی (STATCOM) و جبرانسازهاي توان راکتیو استاتیکی (SVC) پرداخته میشود. سپس کاربردهاي جبرانکنندههاي سنکرون استاتیکی (STATCOM) بیان می- گردد. مقایسه بین STATCOM و SVC از جهات مشخصههاي V-I و V-Q ، پایداري گذرا، زمان پاسخ، قابلیت تبادل توان حقیقی، کار با سیستم ac نامتعادل، مشخصه تلفات در برابر توان راکتیو خروجی، ابعاد فیزیکی و نصب و ارزشهاي جبرانساز مختلط تکمیل کننده این فصل هستند.

معرفی شبکههاي 30 باسه IEEE و 39 باسه New England و ارائه اطلاعات مربوط به خطوط و باسهاي هر دو شبکه و تنظیم تپ ترانسفورماتورهاي این شبکهها در فصل سوم انجام میشود. الگوریتم استفاده شده در این پروژه که شامل محاسبه ماتریس ژاکوبین، ماتریسهاي راست و چپ آن، ماتریس هسیان و بدست آوردن ضرایب مشارکت خطی و غیرخطی میباشد در ادامه خواهد آمد. لازم به ذکر است که این محاسبات با استفاده از نرمافزار MATLAB انجام میشود و سپس این جایابیها براي هر دو شبکه، با هر دو روش، با استفاده از منحنیهایی نمایش داده میشوند.

فصل چهارم به شبیهسازي شبکههاي مورد مطالعه اختصاص داده میشود. نرمافزاري که در این پایاننامه براي

شبیهسازي مورد استفاده قرار میگیرد، نرمافزار DIgSILENT Power Factory میباشد. بعد از اینکه شبکههاي 30 باسه IEEE و 39 باسه New England در این نرمافزار شبیه سازي شدند، با استفاده از قسمت مربوط به تعریف اتفاقات، یک خطاي سه فاز بر روي یکی از خطوط هر دو شبکه براي مدت مشخصی اعمال میشود. سپس خط مربوطه بازبست میشود. قابل ذکر است که هر دو شبکه مورد مطالعه در چهار حالت مورد بررسی قرار میگیرند : 1- خطا رخ داده و هیچ جبرانکنندهاي در شبکه وجود ندارد. نتایج مربوط به این بخش نشان میدهد که شبکه بعد از وقوع خطا ،بدون وجود جبرانکننده ناپایدار میشود. 2-خطا رخ داده و STATCOM در باسی که از روش جایابی خطی بدست آمده نصب میشود. در این حالت با توجه به نتایج بدست آمده، شبکه پایدار نمیشود. 3- خطا رخ داده و STATCOM در باسی که از روش جایابی غیرخطی بدست آمده نصب میشود. نتایج این بخش نشان میدهد روشی که در این پایان-نامه مورد بحث قرار گرفته است به عنوان یک جایابی بهینه STATCOM براي بهبود پایداري ولتاژ میباشد. 4-خطا رخ داده و دو STATCOM در باسهایی که داراي ضرایب مشارکت بالاتري میباشند ،نصب میشوند. نتایج مربوط به این قسمت نشان میدهد که با استفاده از این طرح ابتکاري هم میتوان پایداري ولتاژ را بهبود بخشید و هم به جاي آیین نامة پیشنهاده ها پایان نامه ها رساله های یک STATCOM با ظرفیت بزرگ، از دو STATCOM با ظرفیتهاي کمتر استفاده کرد. در انتهاي این فصل، نتایج مربوطه با نتایج مرجع [7] مقایسه میشود.

در فصل پنجم نتیجه گیري و ارائه پیشنهاد، براي ادامه کار در زمینه جایابی و تعیین ظرفیت بهینه جبرانکنندههاي توان راکتیو جهت بهبود پایداري ولتاژ ،انجام شده است.

نهایتا مراجع مورد استفاده در این پایان نامه معرفی می شوند.


مقدمه و اهداف پروژه 1
1)پایداری ولتاژ 5
1-1) مقدمه 6
1-2) پایداری سیستم¬های قدرت 6
1-2-1) پایداری زاویه روتور (پایداری سنکرون) 6
1-2-2) پایداری ولتاژ 7
1-3) اهمیت پایداری ولتاژ در سیستم¬های قدرت توسعه یافته 12
1-4) تحلیل پایداری ولتاژ 15
1-4-1) تحلیل دینامیکی 16
1-4-2) تحلیل استاتیکی 16
1-4-3) تحیل حساسیت 17
1-4-4) تحلیل مدال Q-V 19
1-5) روش فرم¬های نرمال Diffeomorphism 21
1-5-1) بسط سری تیلور 21
1-5-2) بررسی فرم نرمال 22
1-5-3) ضرایب مشارکت 23
1-5-4) ماتریس هسیان 23
1-6) پایداری ولتاژ با استفاده از ادوات FACTS 29
1-7) خلاصه فصل و نتیجه‌گیری 30
2)جبران¬سازهای موازی SVC و STATCOM 31
2-1) مقدمه 32
2-2) کنترل¬کننده¬های موازی 32
2-2-1) جبران¬کننده¬های سنکرون استاتیکی (STATCOM) 33
2-2-2) جبران¬ساز توان راکتیو استاتیکی (SVC) 34
2-3) مقایسه میان STATCOM و SVC 34
2-3-1) مشخصه¬های V-I و V-Q 35
2-3-2) پایداری گذرا 36
2-3-3) زمان پاسخ 38
2-3-4) قابلیت تبادل توان حقیقی 38
2-3-5) کار با سیستم ac نامتعادل 39
2-3-6) مشخصه¬های تلفات در برابر توان راکتیو خروجی 40
2-3-7) ابعاد فیزیکی و نصب 41
3)معرفی شبکه¬های نمونه 42
3-1) مقدمه 43
3-2) شبکه 30 باسه IEEE 43
3-3) شبکه 39 باسه (New England) 47
3-4) الگوریتم پیاده¬سازی روش ارائه شده 51
3-4-1) ارائه روش جایابی برای شبکه 30 باسه IEEE 53
3-4-2) ارائه روش جایابی برای شبکه 39 باسه New England 57
4)ارائه و تحلیل نتایج شبیه‌سازی 61
4-1) مقدمه 62
4-2) بررسی شبکه 30 باسه IEEE 62
4-2-1) حالت اول 62
4-2-2) حالت دوم 65
4-2-3) حالت سوم 69
4-2-4) حالت چهارم 72
4-3) بررسی شبکه 39 باسه New England 76
4-3-1) حالت اول : 76
4-3-2) حالت دوم : 80
4-3-3) حالت سوم 84
4-3-4) حالت چهارم 88
4-4) مقایسه 92
4-4-1) حالت اول 92
4-4-2) حالت دوم 93
4-4-3) نتایج حاصل از شبیه¬سازی¬ها 94
5)نتیجه‌گیری و پیشنهادها 96
5-1) نتیجه‌گیری 97
5-2) پیشنهادها 98
6)منابع و مراجع 99

شکل صفحه
شکل ‏1 1) یک سیستم شعاعی برای نمایش پدیده ناپایداری ولتاژ 9
شکل ‏1 2) ولتاژ و جریان و توان طرف گیرنده به صورت تابعی از تقاضای بار برای سیستم شکل (‏1 1) 10
شکل ‏1 3) مشخصه¬های توان – ولتاژ سیستم شکل (1-2) 11
شکل ‏1 4) مشخصه¬هایP_(R ) – V_(R )مربوط به سیستم شکل (1-1) با ضریب های مختلف توان بار 11
شکل ‏1 5) مشخصههایQ_(R )- V_(R )مربوط به سیستم شکل (1-1) با نسبتهای مختلف P_(R )/P_RMA 12
شکل ‏1 6) سیستم 138KV، ناپایداری ولتاژ 14
شکل ‏1 7) پاسخ سیستم شکل (1-6) در برابر قطع ژنراتور محلی با حضور و غیاب جبران¬کننده 14
شکل ‏2 1) نماد عمومی برای کنترل¬کننده موازی 32
شکل ‏2 2) جبران¬کننده سنکرون استاتیکی(STATCOM) مبتنی بر کنورتورهای منبع ولتاژی و منبع جریانی 33
شکل ‏2 3) جبران¬کننده توان راکتیو استاتیکی(SVC) 34
شکل ‏2 4) مشخصه V-I (الف) STATCOM ، (ب) SVC 35
شکل ‏2 5) مشخصه V-Q (الف) STATCOM (ب) SVC 35
شکل ‏2 6) توان انتقال یافته در برابر زاویه انتقال یک سیستم دو ماشینه با نقطه میانی (الف) مجهز 37
شکل ‏2 7) اصلاح پایداری گذرا با استفاده از (الف) STATCOM و (ب) SVC، 37
شکل ‏2 8) مشخصه تلفات در برابر توان راکتیو خروجی در یک مولد استاتیکی توان راکتیو 40
شکل ‏2 9) مشخصه تلفات در برابر خروجی توان راکتیو در یک مولد توان راکتیو نوع کنورتور منبع ولتاژی 48 پالسه 41
شکل ‏3 1) شبکه 30 باسه IEEE 43
شکل ‏3 2) شبکه 39 باسه New England 47
شکل ‏3 3) الگوریتم پیاده¬سازی روش ضرایب مشارکت خطی و غیرخطی 52
شکل ‏3 4) ضریب مشارکت خطی برای شبکه 30 باسه IEEE (بار سبک) 53
شکل ‏3 5) ضریب مشارکت غیرخطی برای شبکه 30 باسه IEEE (بار سبک) 54
شکل ‏3 6) مقایسه ضریب مشارکت خطی و غیرخطی برای شبکه 30 باسه IEEE (بار سبک) 54
شکل ‏3 7) ضریب مشارکت خطی برای شبکه 30 باسه IEEE (بارسنگین) 55
شکل ‏3 8) ضریب مشارکت غیرخطی برای شبکه 30 باسه IEEE (بارسنگین) 56
شکل ‏3 9) مقایسه ضریب مشارکت خطی و غیرخطی برای شبکه 30 باسه IEEE (بارسنگین) 56
شکل ‏3 10) ضریب مشارکت خطی برای شبکه 39 باسه New England(بار سبک) 57
شکل ‏3 11) ضریب مشارکت غیرخطی برای شبکه 39 باسه New England(بار سبک) 58
شکل ‏3 12) مقایسه ضریب مشارکت خطی و غیرخطی برای شبکه 39 باسه New England(بار سبک) 58
شکل ‏3 13) ضریب مشارکت خطی برای شبکه 39 باسه New England(بارسنگین) 59
شکل ‏3 14) ضریب مشارکت غیرخطی برای شبکه 39 باسه New England(بارسنگین) 60
شکل ‏3 15) مقایسه ضریب مشارکت خطی و غیرخطی برای شبکه 39 باسه New England(بارسنگین) 60
شکل ‏4 1) ولتاژ باس¬های 1 و 2 بعد از وقوع خطا 63
شکل ‏4 2) ولتاژ باس¬های 7 و8 بعد از وقوع خطا 63
شکل ‏4 3) ولتاژ باس¬های 19 و20 بعد از وقوع خطا 64
شکل ‏4 4) ولتاژ باس¬های 25 و26 بعد از وقوع خطا 64
شکل ‏4 5) ولتاژ باس¬های 29 و30 بعد از وقوع خطا 65
شکل ‏4 6) ولتاژ باس¬های 1 و2 در حالتی که STATCOM با روش خطی جایابی شده است. 66
شکل ‏4 7) ولتاژ باس¬های 7 و8 در حالتی که STATCOM با روش خطی جایابی شده است. 66
شکل ‏4 8) ولتاژ باس¬های 19 و20 در حالتی که STATCOM با روش خطی جایابی شده است. 67
شکل ‏4 9) ولتاژ باس¬های 25 و26 در حالتی که STATCOM با روش خطی جایابی شده است. 67
شکل ‏4 10) ولتاژ باس¬های 29 و30 در حالتی که STATCOM با روش خطی جایابی شده است. 68
شکل ‏4 11) خروجی STATCOM در حالتی که STATCOM با روش خطی جایابی شده است. 68
شکل ‏4 12) ولتاژ باس¬های 1 و2 در حالتی که STATCOM با روش غیرخطی جایابی شده است. 69
شکل ‏4 13) ولتاژ باس¬های 7 و8 در حالتی که STATCOM با روش غیرخطی جایابی شده است. 70
شکل ‏4 14) ولتاژ باس¬های 19 و20 در حالتی که STATCOM با روش غیرخطی جایابی شده است. 70
شکل ‏4 15) ولتاژ باس¬های 25 و26 در حالتی که STATCOM با روش غیرخطی جایابی شده است. 71
شکل ‏4 16) ولتاژ باس¬های 29 و30 در حالتی که STATCOM با روش غیرخطی جایابی شده است. 71
شکل ‏4 17) خروجی STATCOM در حالتی که STATCOM با روش غیرخطی جایابی شده است. 72
شکل ‏4 18) ولتاژ باس¬های 1 و2 در حالت چهارم 73
شکل ‏4 19) ولتاژ باس¬های 7 و8 در حالت چهارم 73
شکل ‏4 20) ولتاژ باس¬های 19 و20 در حالت چهارم 74
شکل ‏4 21) ولتاژ باس¬های 25 و26 در حالت چهارم 74
شکل ‏4 22) ولتاژ باس¬های 29 و30 در حالت چهارم 75
شکل ‏4 23) خروجی STATCOM باس 17 75
شکل ‏4 24) خروجی STATCOM باس 21 76
شکل ‏4 25) ولتاژ باس¬های 1 و 2 بعد از وقوع خطا 77
شکل ‏4 26) ولتاژ باس¬های 9 و 10 بعد از وقوع خطا 77
شکل ‏4 27) ولتاژ باس¬های 15 و 16 بعد از وقوع خطا 78
شکل ‏4 28) ولتاژ باس¬های 25 و 26 بعد از وقوع خطا 78
شکل ‏4 29) ولتاژ باس¬های 29 و 30 بعد از وقوع خطا 79
شکل ‏4 30) ولتاژ باس¬های 35 و 36 بعد از وقوع خطا 79
شکل ‏4 31) ولتاژ باس¬های 1 و2 در حالتی که STATCOM با روش خطی جایابی شده است. 80
شکل ‏4 32) ولتاژ باس¬های 9 و10 در حالتی که STATCOM با روش خطی جایابی شده است. 81
شکل ‏4 33) ولتاژ باس¬های 15 و16 در حالتی که STATCOM با روش خطی جایابی شده است. 81
شکل ‏4 34) ولتاژ باس¬های 25 و26 در حالتی که STATCOM با روش خطی جایابی شده است. 82
شکل ‏4 35) ولتاژ باس¬های 29 و30 در حالتی که STATCOM با روش خطی جایابی شده است. 82
شکل ‏4 36) ولتاژ باس¬های 35 و 36 در حالتی که STATCOM با روش خطی جایابی شده است. 83
شکل ‏4 37) خروجی STATCOM در حالتی که STATCOM با روش خطی جایابی شده است. 83
شکل ‏4 38) ولتاژ باس¬های 1 و2 در حالتی که STATCOM با روش غیرخطی جایابی شده است. 84
شکل ‏4 39) ولتاژ باس¬های 9 و10 در حالتی که STATCOM با روش غیرخطی جایابی شده است. 85
شکل ‏4 40) ولتاژ باس¬های 15 و16 در حالتی که STATCOM با روش غیرخطی جایابی شده است. 85
شکل ‏4 41) ولتاژ باس¬های 25 و26 در حالتی که STATCOM با روش غیرخطی جایابی شده است. 86
شکل ‏4 42) ولتاژ باس¬های 29 و30 در حالتی که STATCOM با روش غیرخطی جایابی شده است. 86
شکل ‏4 43) ولتاژ باس¬های 33 و34 در حالتی که STATCOM با روش غیرخطی جایابی شده است. 87
شکل ‏4 44) خروجی STATCOM در حالتی که STATCOM با روش غیرخطی جایابی شده است. 87
شکل ‏4 45) ولتاژ باس¬های 1 و2 در حالت چهارم 88
شکل ‏4 46) ولتاژ باس¬های 9 و10 در حالت چهارم 89
شکل ‏4 47) ولتاژ باس¬های 19 و20 در حالت چهارم 89
شکل ‏4 48) ولتاژ باس¬های 25 و26 در حالت چهارم 90
شکل ‏4 49) ولتاژ باس¬های 33 و34 در حالت چهارم 90
شکل ‏4 50) ولتاژ باس¬های 35 و36 در حالت چهارم 91
شکل ‏4 51) خروجی STATCOM باس 12 91
شکل ‏4 52) خروجی STATCOM باس 13 92
شکل ‏4 53) مقایسه ضریب مشارکت خطی و غیرخطی برای شبکه 39 باسه New England(بار سبک) 93
شکل ‏4 54) مقایسه ضریب مشارکت خطی و غیرخطی برای شبکه 39 باسه New England(بار سنگین) 93
شکل ‏4 55) ولتاژ باس¬های 11 و 12 در حالتی که SVC با روش خطی جایابی شده است. 94
شکل ‏4 56) ولتاژ باس¬های 7 و 11 در حالتی که SVC با روش غیرخطی جایابی شده است. 95

جدول صفحه
جدول ‏3 1: اطلاعات خطوط شبکه30 باسه IEEE 44
جدول ‏3 2: اطلاعات باس¬های شبکه 30 باسه IEEE 45
جدول ‏3 3: تنظیم تپ ترانسفورماتورهای شبکه 30 باسه IEEE 46
جدول ‏3 4: اطلاعات خازن موازی شبکه 30 باسه IEEE 46
جدول ‏3 5: اطلاعات خطوط شبکه 39 باسه New England 48
جدول ‏3 6: اطلاعات باس¬های شبکه 39 باسه New England 50
جدول ‏3 7: تنظیم تپ ترانسفورماتورهای شبکه 39 باسه New England 51

————————————————————————————————————————————–

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

پایان نامه های موجود در سایت فقط در صورت دریافت پکیج آموزش دیگساینلت قابل دریافت است.
برای دریافت این پایان نامه و تمامی پایان نامه های سایت، پکیج آموزش دیگساینلت را خریداری بفرمایید. پس از خریداری پکیج آموزشی لینک دانلود پایان نامه ها فعال خواهد شد.
شماره های تماس :
05142241253
09120821418

دریافت پکیج آموزش

————————————————————————————————————————————–