تماس و مشورت با مدرس دوره : 09120821418

چکیده

در صنعت برق به دلیل افزایش استفاده از تجهیزات غیرخطی اعوجاجات زیادی در سطح شبکه قدرت به وجود آمده است. این اعوجاجات با منتشر شدن در سطح شبکه، مشکلات وخسارت‌های زیادی را به وجود می‌آورند. مجموعه این اعوجاجات تحت عنوان مسائل کیفیت توان معرفی می‌گردند. از مهم‌ترین این اعوجاجات می‌توان هارمونیک‌ها را نام برد.اهمیت خسارات ناشی از اعوجاجات کیفیت توان به حدی است که مهندسین و متخصصین در این زمینه در پی یافتن بهترین راه‌کارها در جهت کاهش، کنترل و یا حذف اعوجاجات کیفیت توان هستند. نخست باید با اندازه‌گیری پارامترهای مهم شبکه همانند ولتاژ و جریان، نوع اعوجاج و اندازه آن مشخص گردد. بهترین راه جهت رویت اعوجاجات، استفاده از سیستم مانیتورینگ کیفیت توان است. از آنجا که شبکه‌های قدرت وسیع بوده و قرار دادن اندازه‌گیرهای کیفیت توان در تمامی شین‌های شبکه، به علت قیمت بالای تجهیزات اندازه‌گیری بسیار گران تمام می‌شود،هدف یافتن تعداد بهینه از اندازه‌گیرها است تا کل شبکه رویت‌پذیر گردد. در مرحله بعد باید به کمک اندازه‌های به دست آمده از اندازه‌گیرها، دیگر متغیرهای شبکه محاسبه گردند. یکی از مناسب‌ترین این روش‌ها، تخمین حالت است. البته باید توجه داشت که نتایج به دست آمده از تخمین، به تعداد و مکان اندازه‌گیرها بستگی دارد و در صورتی که تعداد مناسبی از اندازه‌گیرها انتخاب نگردند، مقادیر تخمین‌زده‌شده دقت خوبی نخواهند داشت.هدف از ارائه این پایان‌نامه جایابی بهینه اندازه‌گیرهای آلودگی‌های هارمونیکی در شبکه قدرت و تخمین حالت هارمونیکی می‌باشد. در مرحله اول تعداد بهینه از اندازه‌گیرهای آلودگی‌های هارمونیکی در سطح شبکه جایابی شده و در مرحله بعد با استفاده از داده‌های به دست آمده از اندازه‌گیری‌های انجام‌شده، ولتاژ هارمونیکی شین‌هایی که اندازه‌گیری نشده‌اند، توسط روش تخمین حالت هارمونیکی تخمین‌زده می‌شوند. جایابی اندازه‌گیرها توسط روش بهینه‌سازی برنامه‌ریزی پویا و تخمین حالت هارمونیکی توسط فیلتر کالمن انجام گرفته است.روش پیشنهادی در جایابی بهینه اندازه گیرها بر روی دو شبکه 14 شین و 30 شین استاندارد IEEE و تخمین حالت هارمونیکی نیز بر روی 14 شین استاندارد IEEE اجرا شده است. روش مورد استفاده در جایابی بهینه به کمک نرم‌افزار MATLAB شبیه‌سازی شده و از نتایج این شبیه‌سازی در تخمین حالت هارمونیکی استفاده گردیده است. سپس شبکه مورد نظر در نرم‌افزار DIgSILENT شبیه‌سازی شده و ولتاژها و جریان‌های به دست آمده از شبیه‌سازی فوق به عنوان داده‌های اندازه‌گیری شده در شبیه‌سازی انجام شده در نرم‌افزار MATLAB توسط فیلتر کالمن استفاده شده تا ولتاژ دیگر شین‌های شبکه محاسبه گردد.

پیشگفتار

در سالهاي اخیر شبکههاي قدرت رشد و پیشرفت فزایندهاي داشتهاند. روزانه بر بارهاي مصرفی در این شبکههاافزوده میشود. توان الکتریکی که مصرفکننده دریافت میکند بایستی یک ولتاژ و جریان با شکلموج سینوسی با دامنه و فرکانس معین و ثابت باشد. چنانچه به هر دلیلی دامنه این شکلموج کم یا زیاد شود، فرکانس تغییر کند یا از سینوسی کامل درآید، دیگر این توان الکتریکی کیفیت مطلوب را نخواهد داشت و میتواند علاوه بر آسیب رساندن به تجهیزات الکتریکی به خود انسان هم آسیب برساند [8]. از مهمترین عواملی که این تأثیر نامطلوب را بر روي کیفیت توان الکتریکی در شبکه قدرت بر جاي میگذارد، بارهاي غیرخطی هستند. وجود بارهاي غیرخطی در شبکههاي قدرت مشکلات زیادي را در سطح شبکه ایجاد کرده است و این امر باعث شده تا کنترل و کاهش این مشکلات مباحث جدیدي را در میان مهندسین برق شکل دهد. از مهمترین مباحثی که در این بین اهمیت بسیاري پیدا کرده است، کیفیت توان یا کیفیت برق میباشد. مباحث ارائه شده در کیفیت توان موضوعات جدیدي نیستند، آنچه جدید است جمعآوري این مطالب و قرار دادن آنها در الگوهایی مشخص است. به عبارت دیگر در بحث کیفیت توان نگاهی تازه به اعوجاجهاي موجود در شبکههاي قدرت صورت گرفته است [15]. مصرفکنندگان همواره به دنبال برق با قیمت پایینتر و در عین حال کیفیت مطلوب میباشند. به همین منظور تولیدکنندگان در تلاش و رقابت با یکدیگر براي تولید برق با کیفیت بالاتر و قیمت ارزانتر هستند. از طرفی سازمانها و دستگاههاي مربوط به برق و انرژي الکتریکی در سطح دنیا استانداردها و قوانینی را به تصویب رساندهاند که بر اساس آن تمامی مشترکین و سازمانهاي برق موظف به رعایت حدود مجاز در تولید اعوجاجات مختلف در سطح شبکه میباشند.شرکتهاي برق به دو دلیل زیر به موضوع کیفیت توان، توجه نشان میدهند:

    با رفع مشکلات ناشی از کیفیت نامطلوب برق، میزان مشترکین آنها زیاد خواهد شد.

    استفاده از وسایل الکتریکی با راندمان بالا، موجب کاهش قابل توجه سرمایهگذاري در مراکز تولید و پستها خواهد شد. تجهیزاتی که براي افزایش بهرهوري به کار میروند، اغلب در اثر قطع برق بیش از دستگاههاي دیگر صدمه دیده و گاهی اوقات منشاء مشکلات مربوط به مسایل کیفیت برق میگردند [34].

از جمله اعوجاجات کیفیت توان میتوان به هارمونیکهاي ولتاژ و جریان اشاره کرد. اعوجاجات هارمونیکی به دلیل مشخصه غیرخطی تجهیزات و بارها در شبکه تولید میشوند [15]. این اعوجاجات با انتشار در سطح شبکه مشکلات بسیاري را هم براي سایر مشترکین و هم براي شرکتهاي تولیدکننده برق ایجاد میکنند. عمده تولیدکنندگان هارمونیکها در شبکههاي قدرت امروزي، بارهاي غیرخطی هستند که از مهمترین آنها میتوان به ادوات الکترونیک قدرت اشاره کرد. این ادوات نه تنها خود از تولیدکنندگان اصلی منابع آلودگی- هاي هارمونیکی هستند، بلکه خود نیز به این اعوجاجات بسیار حساس میباشند. در طی سالهاي اخیر با اضافهشدن تولیدات پراکنده ( DG ) به شبکههاي قدرت، بحث جدیدي در مبحث کیفیت توان باز شده است کهقابلیت اطمینان از شبکه را به خصوص در مقابل فروافتادگیهاي ولتاژ تا حدودي تضمین میکنند [6] و [34]. در عین حال تولیدات پراکنده با اتصال به شبکههاي قدرت اعوجاجات دیگري مانند اعوجاج شکلموج، نوسان ولتاژ و فلیکر را به شبکه اضافه میکنند . از دیگر منابع آلودگیهاي هارمونیکی میتوان ادوات FACTS و HVDCها را نام برد. این تجهیزات هارمونیکهاي مراتب بالا را در شبکه تولید میکنند [34].

شدت جاري شدن هارمونیکها در شبکههاي الکتریکی متفاوت است. خرابی خازنهاي تصحیحکننده ضریب قدرت، اشباع هسته ترانسفورمرها و بد عمل کردن تجهیزات همانند تداخلات تلفنی، از جمله تأثیرات هارمونیکها میباشند [34]. آلودگیهاي هارمونیکی باعث تلفات توان، بد عمل کردن تجهیزات حساس و در نتیجه تحمیل هزینههاي اضافی میگردند. استفاده از بارهاي غیرخطی در شبکههاي قدرت و به طور کلی بارهاي هارمونیکزا، میزان آلودگیهاي هارمونیکی را در شبکههاي قدرت به شدت افزایش میدهد [1]. عدم شناخت کامل بارهاي غیرخطی از نظر ساختمان و مدل آنها و نیز روابط پیچیده ریاضی حاکم بر این بارها، سبب افزایش خطا در تحلیل و بررسی شبکههاي قدرت گردیده است [24]. در صورتی که مشترکی از حدود مجاز مراجع مربوطه تجاوز کند، موظف به پرداخت جریمه است و باید سطح هارمونیک تولیدي خود را کنترل کند و از ورود آن به شبکه جلوگیري نماید [34].

یکی از راههاي بررسی و شناسایی منابع هارمونیکی در شبکههاي قدرت استفاده از اندازهگیرهاي کیفیت توان میباشد. البته دلایل مختلفی براي اندازهگیري مسائل کیفیت توان در شبکههاي قدرت وجود دارد که مهم- ترین آنها مسائل اقتصادي است. در مواردي نیز هدف از این کار بهبود مدلهاي الکتریکی و پیشبینی رفتار یک دستگاه و ارائه روشهاي حذف عوامل اعوجاجزاي دستگاهها میباشد. در حالت کلی میتوان گفت که اندازهگیري مسائل کیفیت توان شامل اندازهگیري هارمونیکها، ولتاژهاي گذرا، فلش ولتاژ، فلیکر و دیگر مسائل کیفیت توان است [15].

با اندازهگیري ولتاژ، جریان و توان در سطح شبکه و تحلیل آنها میتوان اطلاعات مربوط به مرتبه و میزان هارمونیک را به دست آورد و تمهیدات لازم را در نظر گرفت. البته باید این مسئله را در نظر گرفت که به دلیل وسعت و پیچیده بودن و پیوستگی شبکههاي قدرت امروزي، همچنان شناسایی دقیق منابع هارمونیکی و سطح تولیدي آنها کار بسیار مشکلی میباشد و هر روزه نیز بر تعداد این بارها افزوده میشود [34] و عدم شناخت کامل از انواع بارهاي هارمونیکزا، سبب عدم اطلاع از موقعیت این نوع بارها در سیستم گردیده است [24].

در هر مکانی از شبکه قدرت که اعوجاجات هارمونیکی ولتاژ وجریان وجود داشته باشد، ضروري است که مکان آن منبع آلودگی مشخص شود تا علاوه بر طراحی وسایل لازم جهت کاهش یا حذف هارمونیکها، بتوان عامل اصلی تولیدکننده آلودگی و سهم هر مصرفکننده را در آن، مطابق با استانداردها مشخص نمود [35]. از آنجا که رؤیتپذیري کامل شبکه و اندازهگیري دقیق پارامترهاي شبکه جهت کنترل شبکه قدرت امريلازم است، از تکنیک تخمین حالت براي رسیدن به چنین هدفی استفاده میشود. با استفاده از این روش میتواندادههایی قابل اطمینان و دقیق به دست آورد که در برنامههایی همچون تجزیه و تحلیل شبکه، کنترل و بهینه- سازي مورد استفاده قرار میگیرد. در حقیقت با تخمین حالت میتوان خطاهاي کوچک در دستگاههاي اندازه- گیري و خطاهاي بزرگ ناشی از مخابره اطلاعات و یا اتصال نادرست وسایل اندازهگیري را از بین برد. براي رسیدن به بهترین نتیجه با استفاده از تخمین حالت باید مکان اندازهگیرها به گونهاي انتخاب گردد که تمامی شبکه مشاهدهپذیر باشد. در صورتی یک شبکه رؤیتپذیر خواهد بودکه بتوان به کمک اندازهگیرهاي موجود، تمامی متغیرهاي حالت در شبکه را به دست آورد. در غیر این صورت رؤیتناپذیر خواهد بود. در حقیقت رؤیتپذیري قابل حل بودن معادلات تخمین حالت را معین مینماید. بنابراین همیشه قبل از انجام تخمین حالت باید از مشاهدهپذیر بودن شبکه اطمینان داشت. رؤیتپذیري به نوع، تعداد و محل دستگاههاي اندازهگیري در شبکه بستگی دارد [14].

با توجه به گسترش شبکههاي قدرت و هزینه بالاي دستگاههاي اندازهگیري کیفیت توان، در صورتی که بخواهیم در تمامی شینهاي شبکه قدرت از دستگاههاي اندازهگیري کیفیت توان استفاده کنیم، هزینه بسیاري را باید جهت خریداري، نصب و نگهداري از این دستگاهها و تجهیزات جانبی آنها پرداخت کرد که از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نخواهد بود. هرچند که در این حالت تمامی شبکه به صورت قابل اطمینانی رؤیتپذیر است و اطمینان بیشتري از دادههاي به دست آمده از اندازهگیرها وجود دارد. به همین خاطر سازمانهاي برق تلاش میکنند تا تعداد دستگاههاي اندازهگیري را در شبکه به گونهاي انتخاب نمایند که علاوه بر مشاهدهپذیر بودن کل شبکه، هزینه کمتري نیز جهت این اندازهگیرها متقبل شوند. از اینرو تعیین تعداد بهینه دستگاههاي اندازهگیري کیفیت توان امري ضرروري است [34]. از مهمترین عواملی که باید در جایابی بهینه دستگاههاي اندازهگیري کیفیت توان در نظر گرفت ساختار شبکه و امپدانس شبکه ( مانند طول و نوع خط، امپدانس خط و … ) میباشد [16].

اولین هدف این پایاننامه یافتن تعداد بهینه دستگاههاي اندازهگیري کیفیت توان در شبکه قدرت نمونه، با رؤیتپذیري کامل شبکه و کمترین هزینه است. در نظر گرفتن مشخصات و پارامترهاي شبکه و ساختار آن در جایابی بهینه اندازهگیرها، یکی از مزایایی است که در این پایاننامه جهت جایابی بهینه مد نظر قرار گرفته است.شبیهسازي جایابی بهینه اندازهگیرهاي آلودگیهاي هارمونیکی بر روي شبکه 14 شین و 30 شین استاندارد IEEE در نرمافزار MATLAB انجام شده است. به منظور تخمین حالت هارمونیکی، از اندازهگیرهایی که در مرحله قبل به دست آمدهاند، استفاده گردیده و از جریانها و ولتاژهاي به دست آمده از شبیهسازي شبکه 14 شین استاندراد IEEE در نرمافزار DIgSILENT که با توجه به مکان این اندازهگیرها به دست آمدهاند، به منظور تخمین ولتاژ شینهایی که اندزاهگیري نشدهاند، استفاده شده است.

فصلها و مباحثی که در پایاننامه حاضر ارائه گردیدهاند بدین ترتیب است: در فصل اول مروري بر تعاریفکیفیت توان، اعوجاجات کیفیت توان و مشخصات آنها، اندازهگیري کیفیت توان و استاندارهاي مربوط به آنصورت گرفته است. در فصل دوم به مرور تحقیقاتی که در زمینه جایابی بهینه اندازهگیرها و تخمین حالت هارمونیک صورت گرفته، پرداخته شده است. فصل سوم شامل آلودگیهاي هارمونیکی،منابع تولیدکننده هارمونیکی و تأثیرات آن بر شبکه قدرت میباشد. در فصل چهارم با روش بهینه سازي برنامه ریزي پویا و نحوه استفاده از آن و در فصل پنجم نیز با فیلتر کالمن آشنا خواهیم شد. فصل ششم شامل به توضیح بیان ریاضی و شبیهسازي مسئله جایابی بهینه اندزاهگیرها و تخمین حالت هارمونیکی میباشد. در این فصل نتایج به دست آمده از شبیهسازيها قابل مشاهده است. در نهایت در فصل هفتم جمعبندي از نتایج کارهاي انجام شده و پیشنهاداتی به منظور ادامه تحقیقات در این زمینه ارائه گردیده است.

پیش¬گفتار 1
1 مفاهیم وت عاریف کیفیت توان 5
1 – 1 تعریف کیفیت توان 6
1 – 2 رده¬بندی عمومی اغتشاش¬های کیفیت توان 8
1 – 2 – 1 گذراها 11
1 – 2 – 1 تغییراتب لندمدت 12
1 – 2 – 2 تغییرات کوتاه مدت 12
1 – 2 – 3 عدم تعادل ولتاژ 14
1 – 2 – 4 اعوجاج شکل¬موج 15
1 – 2 – 5 نوسان ولتاژ ( فلیکر ) 16
1 – 2 – 6 تغییرات فرکانس قدرت 17
1 – 3 استانداردهای کیفیت توان 17
1 – 4 اندازه¬گیری کیفیت توان 19
2 مروری برتحقیقات انجام شده درجایابی بهینه اندازه¬گیرها و تخمین حالت هارمونیکی 22
2 – 1 مقدمه 24
2 – 2 تخمین حالت هارمونیکی باروشSVD 24
2 – 3 تخمین حالت هارمونیکی باروشWLS 25
2 – 4 تخمین حالت هارمونیکی بااستفاده ازفیلترکالمن 26
2 – 5 جایابی بهینه اندازه¬گیرهابااستفاده ازالگوریتم ژنتیک 26
2 – 6 الگوریتم تکامل دیفرانسیلی درجایابی بهینه وتخمین حالت هارمونیکی 28
2 – 6 – 1 تخمین حالت 28
2 – 6 – 2 جایابی اندازه¬گیرهای هارمونیکی 29
2 – 7 جایابی بهینه اندازه¬گیرکیفیت توان به کمک ساختارشبکه 29
3 مروری برهارمونیک¬هادرسیستم¬های قدرت 31
3 – 1 مقدمه 33
3 – 2 تعریف وتحلیل ریاضی هارمونیک¬ها 34
3 – 2 – 1 اعوجاج هارمونیکی تکی( IHD ) 36
3 – 2 – 2 اعوجاج هارمونیکی کل( THD ) 36
3 – 2 – 3 اعوجاج مصرفی کل( TDD ) 37
3 – 2 – 4 شاخص اعوجاج هارمونیکی( DIN ) 37
3 – 3 هارمونیک¬هاوضریب توان 38
3 – 4 منابع تولیدکننده هارمونیک 39
3 – 4 – 1 ترانسفورماتورها 39
3 – 4 – 2 ماشین¬های دوار 41
3 – 4 – 3 تجهیزات قوس¬زننده 41
3 – 4 – 4 منابع تغذیهdc 43
3 – 4 – 5 مبدل¬های منبع جریان سه فاز 43
3 – 4 – 1 کامپیوترهای شخصی ومانیتورها 44
3 – 5 اثرآلودگی¬های هارمونیکی برروی عملکردتجهیزات وسیستم قدرت 45
3 – 5 – 1 بانک¬هایخازنی 46
3 – 5 – 2 ترانسفورماتورها 46
3 – 5 – 3 موتورها 46
3 – 5 – 4 شبکه مخابراتی 47
3 – 5 – 5 شبکه انتقال 47
3 – 5 – 6 ادوات حفاظتی 48
3 – 6 هارمونیک¬های میانی 48
4 آشنایی با فیلترکالمن 48
4 – 1 تخمین حالت 50
4 – 2 فیلترکالمن استاندارد 51
4 – 3 بردار حالت 51
4 – 4 مدل دینامیکی 52
4 – 5 مدل مشاهدات 53
4 – 6 مرحله پیش بینی 53
4 – 7 مرحله تصحیح 54
4 – 8 فیلترکالمن تعمیم¬یافته 55
4 – 8 – 1 مرحله پیش¬بینی 55
4 – 8 – 2 مرحله تصحیح 56
4 – 9 خلاصه 56
5 آشنایی بابرنامه¬ریزی پویا 57
5 – 1 مقدمه¬ای بر بهینه¬سازی 59
5 – 2 دسته¬بندی مسائل بهینه¬سازی 60
5 – 3 برنامه¬ریزی پویا 61
5 – 4 فرآیند تصمیم¬گیری چند مرحله¬ای 61
5 – 5 مفهوم زیربهینه¬سازی و اصل بهینگی 62
5 – 6 کاربردبرنامه¬ریزی پویا در مسئله جهت¬یابی 64
6 نتایج شبیه¬سازی¬های جایابی بهینه اندازه¬گیرهای کیفیت توان و تخمین حالت هارمونیکی 65
6 – 1 مقدمه 67
6 – 2 سیستم مانیتورینگ آلودگی¬های هارمونیکی 69
6 – 2 – 1 ترنسدیوسرها 69
6 – 2 – 2 سیستم اکتساب داده¬ها ( DAQ ) 69
6 – 2 – 3 ابزار تجزیه و تحلیل ( PC ) 70
6 – 2 – 1 تجهیزات ارتباطی 70
6 – 3 طرح مسئله 71
6 – 3 – 1 فرمول¬بندی ریاضی مسئله 71
6 – 3 – 2 قیدهای رویت¬پذیری 72
6 – 4 الگوریتم حل مسئله و شبیه¬سازی¬ها 75
6 – 4 – 1 شبکه 14 شین استاندارد IEEE 76
6 – 4 – 1 شبکه 30 شین استاندارد IEEE 84
6 – 5 مدل¬سازی ریاضی جهت تخمین حالت هارمونیکی 88
6 – 5 – 1 الگوریتم فیلتر کالمن 89
6 – 5 – 1 نتایج شبیه¬سازی 90
7 نتیجه¬گیری و پیشنهادات 90
7 – 1 نتیجه¬گیری 100
7 – 2 پیشنهادات 101
8 منابع و مراجع 94

شکل صفحه
شکل (1 – 1): موج ضربه¬ای گذرادراثراصابت آذرخش [18] 11
شکل (1 – 2): موج نوسانی گذراکه علت آن برق¬دارکردن یک بانک خازنی پشت به پشت است [18]. 11
شکل (1 – 3): فلش ولتاژ موقت ایجاد شده توسط راه¬اندازی موتور [18] 13
شکل (1 – 4): برآمدگی ولتاژ لحظه¬ای ایجاد شده توسط یک خطای تک¬فاز به زمین [18] 13
شکل (1 – 5): عدم تعادل ولتاژ برای یک فیدر مصارف مسکونی [18] 14
شکل (1 – 6): شکل¬موج جریا نورودی و طیف هارمونیک برای یک محرکه موتور با قابلیت تنظیم سرعت [18] 15
شکل (1 – 7): مثالی برای برش ولتاژ که توسط یک مبدل سه فاز ایجاد می¬شود [18]. 16
شکل (1 – 8): فلیکر ناشی از یک کوره قوس نمونه [25] 17
شکل (1 – 9): آنالایزر هارمونیک دستی برای اندازه¬گیری هارمونیک و لتاژ وجریان [13] 21
شکل (1 – 10): فلیکرمتر [11] 22
شکل (2 – 1): یک نمونه شکل¬موج متناوب سینوسی به همراه مولفه¬های هارمونیکی [8] 35
شکل (2 – 2): ارتباط مولفه¬های مختلف توان ظاهری [18] 38
شکل (2 – 3): مشخصه مغناطیس¬شوندگی، شار و جریان مغناطیس¬کنندگی [1] 40
شکل (2 – 4): جریان مغناطیس¬کننده ترانسفورماتور و محتوای هارمونیکی آن [34] 40
شکل (2 – 5):‌ نمودارجریان¬های هارمونیکی تولیدی توسط کوره قوس [1] 42
شکل (2 – 6): شکل¬موج جریان(A) و طیف هارمونیکی(B) یک لامپ تخلیه [1] 42
شکل (2 – 7):‌ یکسوساز پل دیودی تک¬فاز نمونه به همراه جریا نتولیدی آن [1] 43
شکل (2 – 8): ساختارمبدل 12 پالسه [1] 44
شکل (2 – 9): (A)جریان تولیدی توسط مبدل 12 پالسه در دامنه زمان و (B) در حوزه فرکانس [1] 44
شکل (2 – 10): جریان غیرخطی کشیده شده توسط یک کامپیوتر [13] 45
شکل (2 – 11): جریان غیرخطی کشیده شده توسط یک مانیتورکامپیوتر [13] 45
شکل (4 – 1): نمودارساده عملکرد فیلترکالمن [20] 54
شکل (5 – 1): مسئله تصمیم¬گیری یک مرحله¬ای [5] 65
شکل (5 – 2): یک مسئله تصمیم¬گیری چند مرحله¬ای [31] 65
شکل (5 – 3): توضیح اصلب هینگی [5] 66
شکل (5 – 4): نقشه جاده¬ها [2] 67
شکل (6 – 1): مدار معادل سیستم توزیع از دیدگاه مکان اندازه¬گیری [34] 72
شکل (6 – 2): ساختار کلی سیستم مانیتورینگ آلودگی هارمونیکی [23] 74
شکل (6 – 3): بخشی از یک شبکه توزیع، شامل یک خط انتقال بین دو شین [34] 77
شکل (6 – 4): چهار شین متصل¬ شده توسط خطوط به عنوان بخشی از شبکه توزیع [34] 77
شکل (6 – 5): فلوچارت الگوریتم جایابی بهینه دستگاه¬های اندازه¬گیری در یک شبکه قدرت 80
شکل (6 – 6): مدارشبکه 14 شین استانداردIEEE [36] و [37] 81
شکل (6 – 7): مدارشبکه 14 شین استانداردIEEE [36] 85
شکل (6 – 8): مدارشبکه 30 شین استانداردIEEE [4] 89
شکل (6 – 9): فلوچارت مراحل شبیه¬سازی تخمین حالت هارمونیکی توسط فیلتر کالمن 95
شکل (6 – 10): نتایج شبیه¬سازی اندازه ولتاژ شین¬های شبکه 14 شین استاندارد IEEE در فرکانس اصلی 96
شکل (6 – 11): تفاوت بین اندازه ولتاژ شین اندازه¬گیری شده و اندازه ولتاژ شین محاسبه¬شده توسط فیلتر کالمن در فرکانس اصلی 96
شکل (6 – 12): نتایج شبیه¬سازی زاویه ولتاژ شین¬های شبکه 14 شین استاندارد IEEE در فرکانس اصلی 97
شکل (6 – 13): تفاوت بین زاویه ولتاژ شین اندازه¬گیری شده و زاویه ولتاژ شین محاسبه¬شده توسط فیلتر کالمن در فرکانس اصلی 97
شکل (6 – 14): نتایج شبیه¬سازی اندازه ولتاژ شین¬های شبکه 14 شین استاندارد IEEE در هارمونیک سیزدهم 98
شکل (6 – 15): تفاوت بین اندازه ولتاژ شین اندازه¬گیری¬شده و اندازه ولتاژ شین محاسبه¬شده توسط فیلترکالمن در هارمونیک سیزدهم 98
شکل (6 – 16): نتایج شبیه¬سازی زاویه ولتاژ شین¬های شبکه 14 شین استاندارد IEEE درهارمونیک سیزدهم 99
شکل (6 – 17): تفاوت بین زاویه ولتاژ شین اندازه¬گیری شده و زاویه ولتاژ شین محاسبه¬شده توسط فیلتر کالمن در هارمونیک سیزدهم 99
شکل (6 – 18): نتایج شبیه¬سازی اندازه ولتاژ شین¬های شبکه 14 شین استاندارد IEEE در هارمونیک بیست و پنجم 100
شکل (6 – 19): نتایج شبیه¬سازی زاویه ولتاژ شین¬های شبکه 14 شین استاندارد IEEE در هارمونیک بیست و پنجم 100
شکل (6 – 20): نتایج شبیه¬سازی اندازه ولتاژ شین¬های شبکه 14 شین استاندارد IEEE توسط فیلتر کالمن برای تمامی هارمونیک¬¬ها به جز فرکانس اصلی 101
شکل (6 – 21): نتایج شبیه¬سازی اندازه ولتاژ شین¬های شبکه 14 شین استاندارد IEEE در نرم افزار DIGSILENT برای تمامی هارمونیک¬ها به جز فرکانس اصلی 101

جدول صفحه
جدول (1 – 1): گروه¬بندی پدیده¬های اصلی مسبب بروز اعوجاج الکترومغناطیسی در شبکه طبق استاندارد IEC [15] 8
جدول (1 – 2): گروه¬بندی و مشخصات پدیده¬های الکترومغناطیسی در شبکه قدرت [15] 9
جدول (4 – 1): مدل¬ها و معادلات کاربردی و ضروری فیلتر کالمن خطی [20] 58
جدول (5 – 1): محاسبه جهت¬یابی بهینه با استفاده از برنامه¬ریزی پویا [2] 68
جدول (6 – 1): داده¬های ژنراتورهای سنکرون [37] 81
جدول (6 – 2): داده¬های محرک¬ها [37] 82
جدول (6 – 3): داده¬های خطوطانتقال [36] و [37] 83
جدول (6 – 4): داده¬های ترانسفورماتورهای دو سیم¬پیچه [36] و [37] 83
جدول (6 – 5): داده¬های ترانسفورماتورسه سیم¬پیچه [36] و [37] 83
جدول (6 – 6): اطلاعات بارها و خازن موازی [36] و [37] 84
جدول (6 – 7): داده¬های خطوط انتقال [9] 85
جدول (6 – 8): جریان¬های هامونیکی تزریقی توسط منابع هارمونیکی [35] 86
جدول (6 – 9): توان مصرفی توسط منابع هارمونیکی [35] 86
جدول (6 – 10): نتیجه جایابی بهینه مانیتور در شبکه 14 شین استاندارد IEEE 87
جدول (6 – 11): نتیجه جایابی بهینه مانیتور در شبکه 30 شین استاندارد IEEE 89
جدول (6 – 12): نتیجه جایابی بهینه مانیتور در شبکه 30 شین استاندارد IEEE [23] 90

————————————————————————————————————————————–

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

پایان نامه های موجود در سایت فقط در صورت دریافت پکیج آموزش دیگساینلت قابل دریافت است.
برای دریافت این پایان نامه و تمامی پایان نامه های سایت، پکیج آموزش دیگساینلت را خریداری بفرمایید. پس از خریداری پکیج آموزشی لینک دانلود پایان نامه ها فعال خواهد شد.
شماره های تماس :
05142241253
09120821418

دریافت پکیج آموزش

————————————————————————————————————————————–