تماس و مشورت با مدرس دوره : 09120821418

چکیده

با توسعه‌ی روزافزون شبکه در نتیجه‌ی افزایش تقاضا، سطح جریان اتصال‌کوتاه افزایش یافته و بعضی از تجهیزات در معرض آسیب می‌باشند. از طرف دیگر، ظهور منابع تولیدپراکنده باعث گردیده جریان اتصال‌کوتاه به یکی از مشکلات مهم سیستم قدرت تبدیل شود. گرچه تاکنون روش‌های بسیاری برای کاهش جریان اتصال‌کوتاه به‌کار گرفته شده‌اند، استفاده از این روش‌ها همواره با محدودیت‌ها و معایبی همراه بوده‌است. امروزه استفاده از محدودکننده‌های جریان خطا یکی از موثرترین روش‌ها برای کاهش جریان اتصال‌کوتاه می‌باشد. نظربه‌اینکه مزایای حاصل از این ادوات تا حد زیادی به مکان نصب آن‌ها وابسته می‌باشد، یافتن مکان‌ بهینه‌ی نصب آن‌ها امری حیاتی است. در اولین مطالعه‌ی صورت‌گرفته در این پایان‌نامه، یک روش بر اساس روش‌های بهینه‌سازی هوش مصنوعی به منظور جا‌یابی بهینه‌ی محدودکننده‌های ابررسانای مقاومتی جریان خطا توام با یافتن حداقل تعداد و حداقل مقدار مقاومت ممکن محدودکننده‌ها انجام گرفته‌ تا سطح جریان اتصال‌کوتاه تا حدی کاهش یابد که خطری متوجه کلیدهای قدرت نشود. زیرا آسیب‌دیدن این ادوات مهم باعث عدم‌عملکرد آن‌ها در حین اختلالات شده و پایداری شبکه را نیز به مخاطره می‌اندازد. نتایج شبیه‌سازی که با استفاده از MATPOWER 4.1 و اعمال روش به سیستم تست 57 باسه به‌ دست آمده‌اند کاربردپذیری آن را تایید می‌کنند. سپس در مطالعه‌ی اصلی این پایان‌نامه، به منظور افزایش پایداری گذرای سیستم قدرت یک روش احتمالاتی برای تعیین مکان بهینه‌ی محدودکننده‌های ابررسانای جریان خطا از نوع کوپل شار یا FSFCL صورت می‌گیرد. به‌دلیل توسعه‌ی سیستم‌های قدرت بازارمحور برای به‌دست‌آوردن منافع اقتصادی بیشتر، شبکه‌های قدرت به حدود دینامیکی و استاتیکی خود نزدیک شده‌اند که این امر احتمال ناپایداری گذرا را افزایش داده‌است. FSFCL ها به عنوان ادواتی به‌صرفه از نطر اقتصادی، با سودبردن از مزایای محدودکننده‌های ابررسانای نوع مقاومتی و نوع سلفی، یکی از مناسب‌ترین راه‌حل‌ها برای افزایش پایداری گذرا می‌باشد. وجود تعداد زیادی از عدم‌قطعیت‌ها در بهره‌برداری سیستم قدرت و تاثیرات انکارناپذیر آن‌ها بر ارزیابی پایداری گذرا به آنالیز پایداری گذرا به عنوان یک مساله‌ی احتمالاتی منجر شده‌است. درآغاز، جدایی زاویه‌ی روتور ژنراتورهای سنکرون به‌عنوان شاخص ارزیابی پایداری گذرای سیستم درنظر گرفته شده‌است. در این روش مکان‌های کاندیدای با مقادیر جدایی زاویه‌ی کوچکتر به عنوان مکان‌های بهینه انتخاب می‌شوند. به‌دلیل ظهور فضای رقابتی در سیستم‌های قدرت، هر اقدامی باید توجیه اقتصادی نیز داشته‌باشد. از اینرو در این پایان‌نامه ریسک یا هزینه‌ی احتمالاتی ناپایداری گذرا به‌عنوان شاخص دیگری برای ارزیابی پایداری گذرا در نظر گرفته ‌شده‌است. گرچه روش مبتنی بر معیار برابری سطوح نیز روش مناسبی برای ارزیابی می‌باشد، این روش به آنالیز پایداری در یک سیستم قدرت تک‌ماشینه‌ی متصل به شین بی‌نهایت و یا در سیستم دوماشینه محدود می‌باشد. روش بلادرنگ و سریع به‌کار‌گرفته‌شده برای ارزیابی ریسک ناپایداری گذرای مربوط به شرایط موجود و شرایط پیش‌بینی‌شده، متکی‌بر حاشیه‌ی انرژی گذرای اصلاح شده (CTEM)، عوامل احتمالاتی و هزینه‌ی ناپایداری گذرا می‌باشد. CTEM به عنوان یک روش هیبرید، یک ابزار مناسب برای محاسبه‌ی زمان‌بحرانی‌رفع‌خطا نیز می‌باشد. در این پایان‌نامه، سیستم‌های تست 9 باسه‌ی IEEE و 39 باسه‌ی IEEE New England برای تایید کاربردپذیری مطالعات پایداری گذرا به‌کار گرفته‌‌شدند و نتایج شبیه‌سازی‌های حوزه‌ی زمان به‌دست‌آمده توسط نرم‌افزار DigSilent نتایج موردانتظار را تایید میکند.


مقدمه

بالا بودن سطوح اتصالکوتاه، نگرانی عمدهي اپراتورهاي سیستم قدرت براي چندین دهه بودهاست. خطاها میتوانند به دلیل شكست تجهیزات، باد شدید، حوادث و حتی اقدامات خرابكارانه بهوجود آیند .بههمپیوستگیهاي شبكه، رشد مداوم منابع تولید پراکنده ]0[ و تقاضاي بالاي توان که به توسعهي شبكهي قدرت موجود منجر شده، موجب افزایش احتمال وقوع خطا و افزایش سطح اتصالکوتاه شدهاست. افزایش جریان خطا میتواند موجب آسیبرسیدن به قدرت عایقی ادوات الكتریكی و واردشدن صدمه به ژنراتورهاي سنكرون، رلههاي حفاظتی، خطوط انتقال و بارها شود. اپراتورهاي سیستم قدرت تاکنون براي کاهش سطح اتصالکوتاه از تكنیکهایی همچون از همجداکردن شبكه، محدودکردن تعداد ژنراتورهاي متصل بهطور موازي )محدودیت تولید( در نیروگاههاي خاص و از ادواتی همچون بریكرهاي با سطح اتصالکوتاه بالاتر ،ترانسفورماتورهاي امپدانس بالا و نیز فیوزها استفاده کردهاند. البته اقدامات مذکور داراي محدودیتهایی هستند، چون هزینهي سرمایهگذاري در سیستم را افزایش داده و میتوانند بر پایداري ولتاژ و قابلیتاطمینان سیستم قدرت تاثیر منفی بگذارند و میزان تلفات را نیز افزایش دهند. یک محدودکنندهي جریان خطا یا FCL میتواند جایگزین ادوات مذکور شود. همچنین FCL میتواند علاوهبر کاهش سطح جریانهاي خطا به یک روش سریع و موثر، پایداري گذراي سیستم قدرت را نیز بهبود بباشد. در سالهاي اخیر محدودکنندهي ابررساناي جریان خطا یا SFCL نوع مقاومتی توجه زیادي را در جهان به خود جلب کرده و کاربرد آنها در سیستمهاي توزیع موجود میتواند مشكلات بسیاري را حل کند. به دلیل گذر سریع SFCL از حالت با مقاومت ناچیز یا حالت ابررسانا به حالت با مقاومت بالا، این عنصر میتواند خیلی سریع اندازهي هر جریان خطایی را کاهش دهد و پایداري سیستم و کیفیت انرژي توزیعشده را نیز افزایش دهد. در دو دههي اخیر مطالعات بسیاري روي کاربرد SFCL هاي دمابالا در سیستم قدرت انجام شده و انواع ماتلفی از آنها طراحی شدهاند. در بهکارگیري FCL ها در سیستم قدرت باید عواملی همچون مكان بهینهي نصب آنها، مقدار امپدانس بهینهي آنها و نیز مسالهي هماهنگی حفاظتی آنها با ادوات حفاظتی موجود از جمله ریكلوزرها و کلیدهاي قدرت مدنظر قرار گیرد.

در این پایاننامه در ابتدا براي برداشتن یكی از اولین گامها براي جلوگیري از به خطرافتادن پایداري شبكه، مسالهي جایابی بهینهي محدودکنندههاي جریان خطاي ابررساناي مقاومتی با استفاده از روشهاي بهینهسازي هوش مصنوعی بهمنظور کاهش جریان خطا موردبررسی قرارمیگیرد زیرا با بالابودن جریان خطا و صدمهرسیدن به بعضی از تجهیزات بهخصوص کلیدهاي قدرت و عدمعملكرد آنها در حین بروز خطا و درنتیجه افزایش زمانرفعخطا، پایداري سیستم قدرت با خطر جدي مواجه خواهدشد. بنابراین در مطالعهي مذکور، هدف قراردادن جریان اتصالکوتاه سهفاز تمام باسها در زیر سطح اتصالکوتاه کلیدهاي قدرت موجود با نصب کمترین تعداد و کوچکترین مقادیر امپدانس FCL ها میباشد .این مطالعه برروي سیستم قدرت بزرگ و پیچیدهي 55 باسه انجام شدهاست. در ادامه به بحث بهبود پایداري گذرا که هدف اصلی این پایاننامه میباشد پرداختهایم. بهمنظور افزایش پایداري گذراي یک سیستم قدرت، یک روش احتمالاتی بهکار گرفتهشده و محلهاي نصب بهینهي محدودکنندههاي جریان خطاي ابررساناي نوع کوپل شار (1(FSFCL ]2-4[ تعیین شدهاند. بهدلیل وجود تعداد زیادي از عدم قطعیتها در بهرهبرداري سیستم قدرت و تاثیرات فراوان و انكارناپذیر آنها بر ارزیابی پایداري گذرا (2(TSA، شایسته است که مسالهي پایداري گذرا به صورت احتمالاتی در نظر گرفته شود. ابتدا مطالعهي جدایی زاویهي روتور ژنراتورهاي سنكرون سیستم قدرت بهعنوان یک شاخص ارزیابی پایداري گذرا در نظر گرفته شدهاست تا مكانهاي بهینهي نصب FSFCL ها تعیین شوند. در این روش مكانهایی که نصب FSFCL در آنها جدایی زاویهي روتور کوچکتري را موجب میشود بهعنوان مكانهاي بهینه انتااب میشوند. نظربهاینكه بازده و تاثیر نصب SFCL به طور قابل ملاحظه اي به نصب SFCL در مكان مناسب متكی میباشد، یافتن بهترین مكانها بسیار مهم میباشد. در این مطالعه، مجموعحداکثرانحرافات SMD روتورهاي ژنراتورها به عنوان شاخص پایداري گذرا مورداستفاده قرارگرفتهاست .


سپس با درنظرگرفتن چندین عامل احتمالاتی شامل احتمال وقوع خطا، نوع خطا )شامل اتصال کوتاه هاي تکفاز به زمین، دوفاز به زمین، دوفاز به هم و سهفاز(، محل خطا و زمانرفعخطا، محل بهینهي نصب FSFCL تعیین میشود. شایانذکر است که عوامل احتمالاتی دیگري نظیر امپدانس خطا و شرایط بهرهبرداري سیستم شامل ساختار شبكه، توان خروجی ژنراتورها، وضعیت بارها و.. . در سیستم قدرت وجود دارند که در این پایاننامه درنظرگرفته نشدهاند. در این مطالعه، سیستمهاي تست 1 باسهي IEEE و 31 باسهي IEEE New England )یک سیستم نسبتا بزرگ(، براي اجراي دو بررسی موردي و تایید کاربرديبودن روش فوقالذکر در افزایش پایداري گذرا در حضور FSFCL بهکار گرفته شدهاند. در انجام مطالعات بر روي سیستم 31 باسهي IEEE New England از ایدهي تقسیم سیستم به چند ناحیهي کوچکتر استفاده شدهاست.

در مطالعهي بعدي نیز به منظور کاهش ریسک ناپایداري گذراي سیستم یا هزینهي احتمالاتی ناپایداري گذرا، بر روي جایابی بهینهي FSFCL متمرکز شدهایم. به این ترتیب که مكانهاي داراي ریسک ناپایداري گذراي کمتر به عنوان بهترین مكانهاي نصب FSFCL ها انتااب میشوند. روش ارزیابی آنلاین بهکارگرفتهشده در این تحقیق، متكی بر شاخص حاشیهي انرژي گذراي اصلاحشده یا CTEM، عوامل احتمالاتی و هزینهي ناپایداري گذرا میباشد. براي اثبات کاربرديبودن این روش از سیستم تست 31 باسهي IEEE New England استفاده شدهاست. همچنین در مطالعات پایداري گذرا، نرم افزار DigSilent بهویژه زبان برنامهنویسی آن موسوم به DPL، به عنوان ابزاري قدرتمند براي به دست آوردن نتایج شبیهسازي حوزهي زمان و نرم افزار MATLAB براي محاسبات بهکارگرفته شدهاند .


1- مقدمه و مفاهیم اولیه 1
1-1- مقدمه 2
1-2- پایداری در سیستم‌های قدرت 5
1-2-1- پایداری زاویه‌ی روتور 7
1-2-1-1- پایداری زاویه‌ی روتور از نوع اختلال‌کوچک (سیگنال‌کوچک) 9
1-2-1-2- پایداری زاویه‌ی روتور اختلال‌بزرگ یا پایداری گذرا 9
1-3- مطالعات پایداری گذرا در سیستم قدرت 10
2- بررسی تحقیقات و مقالات گذشته 12
2-1- مقدمه 13
2-2- بررسی تحقیقات گذشته 14
2-3- نتیجه گیری 25
3- جایابی بهینهی محدودکنندهی جریان خطا در سیستم قدرت بهمنظور کاهش جریان جریان اتصال‌کوتاه 27
3-1- مقدمه 28
3-2- محاسبات جریان اتصال‌کوتاه در شبکه 29
3-3- روش آنالیز حساسیت 30
3-4- محاسبه‌ی ضرایب حساسیت مربوطه 31
3-5- الگوریتم ژنتیک 32
3-5-1- بعضی ار مفاهیم در الگوریتم ژنتیک 32
3-5-2- پیاده‌سازی الگوریتم ژنتیک 33
3-5-2-1- ترکیب 35
3-5-2-2- جهش 35
3-5-3- مراحل عمومی الگوریتم ژنتیک 36
3-5-4- کدگذاری در الگوریتم 37
3-6- تابعهدف و قیود پیشنهاد شده 38
4- آنالیز پایداری گذرا و بهبود آن با استفاده از محدودکنندههای جریان خطا 41
4-1- محدودکننده‌های جریان خطای ابررسانای نوع کوپل شار (FSFCL) 42
4-1-1- ساختار FSFCL 42
4-1-2- مدارمعادل FSFCL 43
4-2- عوامل احتمالاتی موثر در ارزیابی پایداری گذرا 45
4-2-1- احتمال وقوع خطا در یک خط 45
4-2-2- احتمال وقوع خطا در قسمتی از یک خط خاص 45
4-2-3- احتمال نوع خطا 47
4-2-4- احتمال زمانرفعخطا 47
4-3- شاخص‌های پایداری گذرای بهکارگرفتهشده 48
4-3-1- شاخص پایداری گذرای SMD 49
4-3-2- شاخص ریسک ناپایداری گذرای سیستم )مبتنی بر (CTEM 51
4-4- فرآیند جایابی بهینه‌ی FSFCL با استفاده از شاخص ریسک ناپایداری گذرا 56
5- مطالعات عددی و سیستمی 60
5-1- نتایج مربوط به جا‌یابی بهینهی SFCL نوع مقاومتی در سیستم پیچیده و وسیع 57 باسه 61
5-2- نتایج ارزیابی و بهبود پایداری گذرا توسط FSFCL 67
5-2-1- نتایج مربوط به شاخص SMD 67
5-2-1-1- نتایج مربوط به سیستم تست 9 باسه‌ی IEEE 69
5-2-1-2- نتایج مربوط به سیستم تست 39 باسه‌ی IEEE New England 73
5-2-2- نتایج شبیهسازی مربوط به شاخص ریسک ناپایداری گذرا 80
5-3- نتیجه‌گیری و پیشنهادات 91

عنوان صفحه
فصل سوم
جدول (3-1): کدها و مقادیر متناظر 37
فصل چهارم
جدول (4-1): احتمال سناریو‌های نوع خطا 47
فصل پنجم
جدول (5-1): اطلاعات مربوط به شماره‌ی شاخه‌های سیستم تست 57 باسه 63
جدول (5-2): باس‌های با جریان اتصال‌کوتاه بزرگ‌تر از ظرفیت کلیدهای قدرت 64
جدول (5-3): خطوط نهایی کاندیدا برای نصب 64
جدول (5-4): مکان‌ها و مقادیر مقاومتی به‌دست‌آمده برای محدودکننده‌های جریان خطا بر حسب پریونیت 66
جدول (5-5): پارامترهای اصلی FSFCL بهکارگرفتهشده در شبیه‌سازی سیستم تست 9 باسه‌ی IEEE 69
جدول (5-6): پارامترهای اصلی FSFCL به‌کارگرفته‌شده در شبیه‌سازی سیستم تست 39 باسه‌ی IEEE New England 69
جدول (5-7): سناریوهای کاهش‌یافته‌ی زمان‌رفع‌خطا. 70
جدول (5-8): اجزای اصلی اختصاص‌داده‌شده به هر زیرسیستم. 74
جدول (5-9): طول خطوط انتقال درنظرگرفته‌شده به‌عنوان کاندیدای نصب FSFCL 82
جدول (5-10): نرخ خطای هر کدام از چهار باس انتخاب‌شده و احتمال مربوط به هر یک از چهار حادثه 83
جدول (5-11): پارامترهای شبیه‌سازی اصلی FSFCL در فرآیند جا‌یابی بهینه با استفاده از شاخص ریسک ناپایداری گذرا 83
جدول (5-12): اطلاعات مورد‌نیاز برای ارزیابی هزینه‌ی ناپایداری گذرای مربوط به حوادث 84
جدول (5-13): مقادیر حساسیت CTEM مربوط به ژنراتورهای غیرمرجع برای حادثه‌ی باس 28 87
جدول (5-14): شرایط بهره‌برداری X برای توان خروجی ژنراتورها 88

عنوان صفحه
فصل اول
شکل (1-1): تقسیم‌بندی انواع مختلف پایداری در سیستم‌های قدرت [5] 7
فصل سوم
شکل (3-1): چرخ رولت 34
شکل (3-2): نحوهی عملکرد عملگرهای ترکیب و جهش برای یک کروموزوم 36
شکل (3-3): یک نمونه از کروموزوم کدگذاری‌شده 38
فصل چهارم
شکل (4-1): ساختار FSFCL به‌کارگرفته‌شده 42
شکل (4-2): مدارمعادل FSFCL به‌کارگرفته‌شده 43
شکل (4-3): تابع توزیع احتمال گسسته‌ی محل خطا برای یک خط فرضی تقسیم‌بندی‌شده 46
شکل (4-4): تابع چگالی احتمال پیوسته‌ی زمان‌رفع‌خطا 48
شکل (4-5): جدایی زاویه‌ای مربوط به روتور یک ژنراتور در شرایط یک اتصال‌کوتاه سه‌فاز به‌وقوع‌پیوسته در t=1s 50
شکل (4-6): مسیرهای پایدار و ناپایدار مربوط به فضای زاویه‌ی ژنراتورها 54
شکل (4-7): تغییر CTEM در برابر توان خروجی یک ژنراتور و در برابر زمان‌رفع‌خطا. 55
شکل (4-8): الگوریتم پیشنهادی برای جایابی بهینه‌ی FSFCL 59
فصل پنجم
شکل (5-1): فلوچارت پیشنهادی برای جا‌یابی بهینه‌ی محدودکننده‌ی جریان خطا 61
شکل (5-2): نمودار تک¬خطی سیستم تست 57 باسه 62
شکل (5-3): مقایسه‌ی مقادیر جریان‌های اتصال‌کوتاه سه‌فاز تمام باس‌ها قبل و بعد از نصب بهینه‌ی SFCL ها 66
شکل (5-5): مقایسه‌ی مقادیر ولتاژهای تمام باس‌ها قبل و بعد از نصب بهینه‌ی SFCL ها 67
شکل (5-6): نمودار تک‌خطی سیستم تست 9 باسه‌ی IEEE 68
شکل (5-7): نمودار تک‌خطی سیستم تست 39 باسه‌ی IEEE New England 68
شکل (5-8): درخت سناریوی کاهش‌یافته‌ی مربوط به سیستم 9 باسه‌ی IEEE 71
شکل (5-9): مقادیر SMD بر حسب درجه برای مکان‌های مختلف نصب FSFCL 71
شکل (5-10): انحراف زاویه‌ی روتور ژنراتور G2 با و بدون FSFCL در شرایط خطای خط 8-7 72
شکل (5-11): انحراف زاویه‌ی روتور ژنراتور G3 با و بدون FSFCL در شرایط خطای خط 8-7 72
شکل (5-12): درخت سناریوی کاهش‌یافته‌ی مربوط به ناحیه‌ی 1 75
شکل (5-13): مقادیر SMD برحسب درجه پس از قرارگیری FSFCL ها در هریک از خطوط انتقال تخصیص‌داده‌شده به ناحیه‌ی اول 75
شکل (5-14): مقادیر SMD برحسب درجه پس از قرارگیری FSFCL ها در هریک از خطوط انتقال تخصیص‌داده‌شده به ناحیه‌ی دوم 76
شکل (5-15): مقادیر SMD برحسب درجه پس از قرارگیری FSFCL ها در هریک از خطوط انتقال تخصیص‌داده‌شده به ناحیه‌ی سوم 76
شکل (5-16): انحراف زاویه‌ی روتور ژنراتور 10 از ناحیه‌ی 1 در شرایط خطای خط 18-17 با و بدون نصب FSFCL در محل بهینه 77
شکل (5-17): انحراف زاویه‌ی روتور ژنراتور 10 از ناحیه‌ی 1 در شرایط خطای خط 18-3 با و بدون نصب FSFCL در محل بهینه 78
شکل (5-18): انحراف زاویه‌ی روتور ژنراتور 6 از ناحیه‌ی 2 در شرایط خطای خط 24-23 با و بدون نصب FSFCL در محل بهینه 78
شکل (5-19): انحراف زاویه‌ی روتور ژنراتور 6 از ناحیه‌ی 2 در شرایط خطای خط 24-16 با و بدون نصب FSFCL در محل بهینه 79
شکل (5-20): انحراف زاویه‌ی روتور ژنراتور 3 از ناحیه‌ی 3 در شرایط خطای خط 8-5 با و بدون نصب FSFCL در محل بهینه 79
شکل (5-21): انحراف زاویه‌ی روتور ژنراتور 3 از ناحیه‌ی 3 در شرایط خطای خط 8-7 با و بدون نصب FSFCL در محل بهینه 80
شکل (5-22): سیستم 39 باسه‌ی IEEE New England 82
شکل (5-23): منحنی‌های CTEM مربوط به حادثه‌ی باس 26 بدون FSFCL و با نصب آن در تمام محل‌های کاندید. 84
شکل (5-24): منحنی‌های CTEM مربوط به حادثه‌ی باس 28 بدون FSFCL و با نصب آن در تمام محل‌های کاندید. 85
شکل (5-25): منحنی‌های CTEM مربوط به حادثه‌ی باس 28 با زمان‌رفع‌خطای 8 سیکل در برابر تغییرات توان خروجی ژنراتور G9 85
شکل (5-26): منحنی‌های CTEM مربوط به حادثه‌ی باس 28 در برابر تغییرات زمان‌رفع‌‌خطا و به ازای پنج مقدار متفاوت توان خروجی ژنراتور G9 86
شکل (5-27): مقادیر ریسک ناپایداری گذرای به‌دست‌آمده برای مکان‌های مختلف نصب FSFCL 88
شکل (5-28): ماتریس‌های a، b و c مربوط به نصب FSFCL در بهترین مکان 90
شکل (5-29): پروفیل ولتاژ باس‌های شبکه New England بر حسب پریونیت قبل و بعد از نصب FSFCL در سه مکان بهینه 90
شکل (5-30): منحنی CTEM برای حادثه‌ی باس 26 قبل و بعد از نصب بهینه‌ی FSFCL 91

————————————————————————————————————————————–

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

پایان نامه های موجود در سایت فقط در صورت دریافت پکیج آموزش دیگساینلت قابل دریافت است.
برای دریافت این پایان نامه و تمامی پایان نامه های سایت، پکیج آموزش دیگساینلت را خریداری بفرمایید. پس از خریداری پکیج آموزشی لینک دانلود پایان نامه ها فعال خواهد شد.
شماره های تماس :
05142241253
09120821418

دریافت پکیج آموزش

————————————————————————————————————————————–