تماس و مشورت با مدرس دوره : 09120821418

خازن های سرگردان در فرکانس های بالا، یعنی سوییچ زنی یا صاعقه، خازن های ترانسفورماتور باید در مطالعات در نظر گرفته شوند. خازن های سرگردان stary ترانسفورماتور نه تنها به مشخصه ساخت ترانس (مانند ماده عایقی، ابعاد هسته و …) بستگی دارند، بلکه به مشخصه نصب مثل ترانس داخلی یا خارجی Outdoor)، دیواره ها و …) وابسته هستند. بدین علت، خازن های سرگردان جزیی از اطلاعات تیپ ترانس در مطالعات معمولی به حساب نمی آیند و در پنجره EMT برای المان ترانس نرم افزار دیگسایلنت تعریف می شوند. شما می توانید در پنجره EMT برای ترانسفورماتور مقادیر این خازنها را با علامت زدن گزینه Consider Capacitance وارد نماید
Capacitance HV to Ground این مقدار برای هر دو مولفه مثبت و صفر اعمال می شود. Capacitance LV to Ground این مقدار برای هر دو مولفه مثبت و صفر اعمال می شود.
Capacitance HV – LV 1-Sequence این مقدار برای مولفه مثبت اعمال می شود.
Capacitance HV – LV 0-Sequence این مقدار برای مولفه صفر اعمال می شود.

خازن های سرگردان

خازن های سرگردان