تماس و مشورت با مدرس دوره : 09120821418

گروه برداری ترانس  Vector Group گروه برداری ترانس ها به منظور هماهنگ بودن با سایر ترانسها (موازی کردن ترانسها) و انجام ستینگ رله ها اهمیت دارد. انتخاب رابطه برداری مناسب برای ترانسفورماتور مستقیما وابسته به رابطه برداری بین شبکه های دو طرف ترانسفورماتور می باشد، زیرا یکی از شرایط اساسی کارکرد موازی ترانسفورماتورها، هم گروه بودن آنها می باشد. گروه برداری، نشان دهنده نوع اتصال سیم پیچ های اولیه و ثانویه و نیز اختلاف فاز بین آنها می باشد. در مورد اتصال اولیه از حروف Y ستاره N نوترال چنانچه در دسترس باشد و D مثلث استفاده می شود. همین حروف و همچنین حرف Z زیگزاگ به شکل کوچک و با همان مفاهیم در طرف ثانویه بکار می روند. در جدول قسمت بعضی از انواع مختلف اتصالات و دیاگرام برداری و علائم اختصاری آنها نشان داده شده است. در این جدول شماره اندیس علائم که می تواند از ۰ تا ۸ و ۱۰ و ۱۱ تغییر کند، گروه ترانسفورماتور را نشان میدهد. حاصل ضرب این اندیس در زاویه ۳۰ درجه، نشان دهنده اختلاف زاویه ای است که ثانویه نسبت به اولیه دارد.

Dd یا dD : ترانسفورماتور های نیروگاهی ، پست های تبدیل سطح ولتاژ خطوط

Yy یا yY : برای ترانسهای فشار ضعیف و توان کوچک و مصرف کننده

Dy: ترانس های کاهنده ، شبکه های توزیع و مصارف شهری

yD: ترانس های افزاینده ، ترانس های نیروگاهی جهت افزایش ولتاژ و انتقال توان به خط

Ynd11 : برای ترانسهای قدرت متصل به ژنراتور

Dd0 یا Dd1: برای ترانس های کمکی واحد تولید توان

Dyn11 : برای ترانسهای توزیع

Dy7یا Dy5 برای ترانس های متصل به اجزاء هارمونیک زا مثل مبدلهای الکترونیک قدرت

گروه برداری ترانسفورماتور

گروه برداری ترانسفورماتور