تماس و مشورت با مدرس دوره : 09120821418

تحلیل حفاظت (رله overcurrent) در DIgSiLENT

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار دیگسایلنت به بسته جامع آموزش دیگسایلنت مراجعه کنید

آموزش جامع دیگسایلنت

سرفصل های آموزش :

◄ تعریف سرعت
◄ تعریف، تشخیص و انتخاب محل خطا
◄ تعریف پایداری سیستم
◄ انواع رله های حفاظتی
◄ سیستم واحد و غیر واحد
◄ حفاظت اصلی و پشتیبانی
◄ ترانسفورماتور CT و PT
◄ رله اضافه جریان
◄ مشخصه OverCurrent
◄ مشخصه instantaneous
◄ رسم منحنی مشخصه رله ها
◄ طرح حفاظتی Residuat
◄ اجرای محاسبات هماهنگی رله های زمین
◄ تعیین جریان تحریک رله های زمین
◄ تعیین ضرایب زمانی رله های زمین TMS
◄ پارامتر های رله کتابخانه
◄ منحنی مشخصه رله ها
◄ منحنی تخریب تجهیزات
◄ تخریب ترانسفورماتور ها و حفاظت از آنها
◄ تخریب کابل ها و حفاظت از آنها
◄ رله های دیفرانسیل
◄ فیوز ها
◄ هماهنگی فیوز-فیوز
◄ هماهنگی فیوز-رله
◄ حفاظت از کابل ها با رله
◄ بررسی یک مثال از هماهنگی فیوز و رله
◄ توضیح در مورد مدل
◄ روش اضافه کردن رله جریان زیاد
◄ بررسی رله های کارخانه های مختلف
◄ بررسی اسلات های مختلف رله
◄ اضافه کردن ct به مجموعه
◄ بررسی پارامتر های CT
◄ محاسبه اضافه بار CT
◄ محاسبه نمودار اشباع CT
◄ بررسی جریان تحریک CT
◄ بررسی منحنی Time overcurrent
◄ تنظیم رله
◄ تنظیم رله پشتیبان برای رله اول
◄ تنظیمات رله پشتیبان
◄ توضیح در مورد خطاهای امپدانس بالا
◄ توضیح در نمودار آسیب تجهیرات
◄ هماهنگی رله ها و حفاظت از ترانسفورماتور
◄ بررسی inrush و منحنی cold load
◄ استفاده از رله در شبکه های شعاعی
◄ استفاده از رله در محافظت از موتور
◄ استفاده از رله محافظت از خطوط
◄ وارد کردن مشخصات موتور
◄ در نظر گرفتن جریان راه اندازی در موتورها