تماس و مشورت با مدرس دوره : 09120821418

برنامه نویسی در DPL

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار دیگسایلنت به بسته جامع آموزش دیگسایلنت مراجعه کنید

آموزش جامع دیگسایلنت

توضیحات :

◄کلیات برنامه نویسی در دیگسایلنت
◄DPL1 : محاسبات ساده ریاضی
◄DPL2 : نمایش یک مجموعه از عناصر شبکه
◄DPL3 : استفاده از دستور GetContentبرای انتخاب عناصرشبکه
◄DPL4 : انتخاب تمام عناصر شبکه فعال بصورت اتوماتیک
◄DPL5 : انتخاب یک مجموعه از عناصر شبکه وذخیره نام آن ها در فایل های متنی
◄DPL6 : نحوه ساخت مبدل DIgSILENTبه سایر نرم افزارهای مطالعاتی
◄DPL7 : یافتن باسبارهای با تزریق صفر برای استفاده درمکان یابی PMU
◄DPL8 : انجام پخش بار و یافتن میزان بارگذاری یک خط مشخص
◄DPL9 : یافتن خط با بیشترین مقدار بارگذاری
◄DPL10 : بررسی تاثیر خروج خطوط شبکه (Line Single Contingency) روی ولتاژ یک باسبار خاص
◄DPL11 : نوشتن اطلاعات توان عبوری خطوط در صفحه ی خروجی
◄DPL12 : محاسبه شاخص پروفیل ولتاژ
◄DPL13 : محاسبه شاخص بارگذاری خط
◄DPL14 : ارزیابی میزان تلفات شبکه; تولید کل ژنراتورها وتعداد کل ژنراتورهای شبکه
◄DPL15 : به روزرسانی اطلاعات شبکه با استفاده از فایل های متنی واسط
◄DPL16 : بررسی اثرخروج اضطراری خطوط بر متغیرهای شبکه
◄DPL17 : آشنایی با عملیات ماتریسی
◄DPL18 : ساخت ماتریس حاوی اتصالات شبکه
◄DPL19 : ترسیم نمودار V-Q برای ارزیابی پایداری ولتاژشبکه
◄DPL20 : محاسبات اتصال کوتاه
◄DPL21 : محاسبه سطح اتصال کوتاه همه ی شینه ها و خطوط شبکه به صورت اتوماتیک
◄DPL22 : مطالعات دینامیکی در حوزه اغتشاش
◄DPL23 : مطالعات دینامیکی درحضور اغتشاش وتشکیل نتایج و سیگنال های خروجی به صورت اتوماتیک