تماس و مشورت با مدرس دوره : 09120821418

در پنجره خروجی متن ها با رنگ های مختلفی نوشته می شوند که هر رنگ دارای معنی خاص خود می باشد. در این قسمت رنگ متن ها معرفی میگردند که عبارتند از :

متن با رنگ قرمز نشان دهنده پیام های خطا می باشد.

متن با رنگ سبز نشان دهنده پیام های اطلاعاتی درباره وضعیت نرم افزار می باشد.

متن با رنگ قهوه ای نشان دهنده پیام های هشدار می باشد.

متن با رنگ آبی نشان دهنده پیام های پروتکل می باشد

متن با رنگ سیاه نشان دهنده پیام های خروجی محاسبات می باشد

علاوه بر متن ای نمایش داده شده، در این پنجره هنگام انجام محاسبات می توان نتایج را بصورت نموداری نیز مشاهده نمود. مثلا در شکل زیر نمودار میله ای افت ولتاژ باسبار ها در اثر آنالیز رخداد بر روی ترانسفور ماتور ها را مشاهده می کنید

در نمودار میله ای رنگ ها بدین شرح می باشند:

رنگ سبز وقتی بکار می رود که مقدار محاسبه شده در حد قابل قبول باشد.

رنگ آبی وقتی بکار می رود که مقدار محاسبه شده کمتر از مقدار قابل قبول باشد.

رنگ قرمز وقتی بکار می رود که مقدار محاسبه شده بیشتر از مقدار قابل قبول باشد.

هاشور وقتی بکار می رود که مقدار محاسبه شده بسیار بالاتر از مقدار قابل قبول باشد و نتوان مقدار دقیق آن را نمایش داد.